ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ:εγγραφή-ανανέωση εγγραφής από την 20η έως την 29η Ιουνίου 2018

130 Προβολές

Μετά το τέλος της υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής Δήλωσης Προτίμησης έως της 6/6/2018 οι κηδεμόνες οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο για την οριστική εγγραφή-ανανέωση εγγραφής από την 20η έως την 29η Ιουνίου 2018 προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.
Όσοι δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής –Δήλωση Προτίμησης για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής από την 27η έως την 29η Ιουνίου 2018 και θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους από τη 2η έως την 6η Ιουλίου 2018.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών της Α΄ τάξης είναι
1) Έντυπο Αίτησης Εγγραφής (από το σχολείο)
2) Εκτύπωση Ηλεκτρονικής Δήλωσης
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κηδεμόνα για την κηδεμονία του μαθητή κ.α. (από το σχολείο)
4) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό του Δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής
5) Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή (κατάθεση το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου)
6) Τρεις φωτογραφίες ή έξι σε περίπτωση χρήσης λεωφορείου από/προς χωριά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση εγγραφής των μαθητών της Β΄και Γ΄ τάξης είναι:
1) Εντυπο Αίτησης Ανανέωσης Εγγραφής (από το σχολείο)
2) Εκτύπωση Ηλεκτρονικής Δήλωσης
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κηδεμόνα για την κηδεμονία του μαθητή κ.α. (από το σχολείο)Τελευταία Νέα