Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2015 ανά Τοπική Κοινότητα.

97 Προβολές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σητεία  30-3-2015

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                  Αριθμ. Πρωτ.: 1242

Δ Η Μ Ο Σ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ             

Ταχ. Δ/νση: Πατρ.Βαρθολομαίου 9                                    

               723 00  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο : 28433 40524                          

FAX :       28430 24584                                     

E-mail : sabidakis@sitia.gr                                         

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012)

2. Το Π.Δ. 105/2011

3. Τις διατάξεις των νόμων  Ν.3852/2010  και του  Ν. 3463/06

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009)

5. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 211 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007)

6. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος (ΦΕΚ 60 Α)  /15-4-57 < Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων > όπως προβλέπεται στο άρθρο 211 του Ν 3584/07  και  τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και του Β.Δ/τος  339/1960 (ΦΕΚ 73/1960 τεύχος Α΄).

7. Την Κ.Υ.Α. 2/13917/0022/17.2.2012

8. Την με αριθ. πρωτ. 3052 / 18-3-2015 εγκριτική Απόφαση του Γενικού  Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

9. Την αριθμ…24/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων στις   Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σητείας για το 2015. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τριάντα δύο   (32) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2015, ανά Τοπική Κοινότητα  ως εξής:

TOΠIKH KOINOTHTA ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,5 ΩΡΕΣ
ΑΧΛΑΔΙΩΝ 2 Μία θέση για οικισμό Αχλαδίων  με  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  6 ΩΡΕΣ

Μια θέση για οικισμόΠαρασπορίου με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  4 ΩΡΕΣ

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  8 ΩΡΕΣ
ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΩΡΕΣ
ΚΡΥΩΝ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,5 ΩΡΕΣ
ΛΑΣΤΡΟΥ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ και για  οικισμό ΜΟΧΛΟΣ
ΜΑΡΩΝΙΑΣ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ
ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4  ΩΡΕΣ
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΩΡΕΣ
ΠΡΑΙΣΣΟΥ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ
Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1,5 ΩΡΕΣ
ΣΚΟΠΗΣ 2 Μία  θέση  για  τις γεωτρήσεις  με  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΩΡΕΣ

Μία θέση για την πηγή Αγ. Βασιλείου με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  1 ΩΡΑ

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 2 Μία  θέση  για  τις γεωτρήσεις Πεύκου , Πρ. Ηλία και Γκιρλής με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  5 ΩΡΕΣ

Μία θέση για την γεώτρηση Κορακιές και πηγή ΖΟΥ με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   3,5 ΩΡΕΣ

ΣΦΑΚΑΣ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   5 ΩΡΕΣ
ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   5 ΩΡΕΣ
ΧΑΜΕΖΙΟΥ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   3,5 ΩΡΕΣ
ΑΡΜΕΝΩΝ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  7  ΩΡΕΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   7 ΩΡΕΣ
ΑΠΙΔΙΩΝ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  6  ΩΡΕΣ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 1 Για την γεώτρηση ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   3,5 ΩΡΕΣ
ΠΕΥΚΩΝ 2 Μία  θέση  για  την  γεώτρηση  Ανάληψης με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  7 ΩΡΕΣ

Μία θέση για τις γεωτρήσεις Πεύκων με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  6,5 ΩΡΕΣ

ΛΙΘΙΝΩΝ 3 Μία θέση για την γεώτρηση Αγ. Αποστόλων και πηγή Βορί με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 8 ΩΡΕΣ

Μία θέση για την γεώτρηση  Αγ. Νεκταρίου  & Πίσω Ρυάκια με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  8 ΩΡΕΣ

Μία  θέση  για   την   πηγή   Νευριτά με ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  3,5 ΩΡΕΣ

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6  ΩΡΕΣ
ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  4,5 ΩΡΕΣ
ΧΑΝΔΡΑ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  8 ΩΡΕΣ

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ…24/2015 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο  από 1-05-2015 έως 31-10-2015.

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ον  έτος της ηλικίας του  και να μη υπερβαίνει το 60ο  ή το 65ο  αιτιολο-γημένα.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Σητείας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Τίτλος Σπουδών

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,  του Κ.Ε.Π. καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας.

7. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας  της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Σητείας  προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την επιλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1/5/2015 και ημερομηνία λήξης την 31-10-2015, με δυνατότητα   παράτασης της σύμβασης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω καιρικών συνθηκών  .

Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με  άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο,  κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Ο Δήμαρχος Σητείας

                                          Θοδωρής ΠατεράκηςΤελευταία Νέα
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας