2,5 δισ. νέους φόρους φέρνει ο προϋπολογισμός του 2017 – 1,3 δις αυξήσεις εισφορών αγροτών, επαγγελματιών και λοιπών

18 Προβολές
Σε 2,5 δισ. ευρώ ανέρχονται τα πρόσθετα βάρη που θα επωμιστούν οι φορολογούμενοι, βάσει του κειμένου του προϋπολογισμού 2017 που κατατέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου στη Βουλή. Επίσης, από τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών σε αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, εργοδοτικές εισφορές και εργαζομένων προς ΕΦΚΑ έχουν προϋπολογιστεί εισπράξεις 1.371 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι επιβαρύνσεις από τους έμμεσους φόρους θα αποτελέσουν το 2017 το 56,4% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, ενώ αυξημένος κατά 14,5% σε σχέση με φέτος είναι ο φόρος εισοδήματος.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το Δημόσιο προσδοκά τακτικά έσοδα ύψους 51,001 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,415 δισ. ευρώ θα προέλθουν από την άμεση φορολογία (μείωση 296 εκατ. σε σχέση με το 2016) και τα 26,443 δισ. ευρώ από τους έμμεσους φόρους σε καύσιμα, τσιγάρα, καφέ κλπ. (αύξηση κατά 1,3 δισ. ευρώ συγκριτικά με το 2016).

Ο εισπρακτικός στόχος για τον ΕΝΦΙΑ παραμένει στα 2,65 δισ. ευρώ και το 2017, ενώ το τίμημα από την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων υπολογίζεται σε 1.234 δισ. ευρώ.

Πάντως, σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, σημειώνεται ότι έσοδα που αναμενόταν να εισπραχθούν το 2016 -με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα έσοδα από τα περιφερειακά αεροδρόμια- μεταφέρονται για το 2017.

Τα συνολικά έσοδα που αναμένεται να εισπράξει το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στο 2017 εκτιμώνται πλέον στα 2,59 δισ. ευρώ και προβλέπεται ότι θα προέλθουν από τρεις πηγές:

=Τα προσδοκώμενα έσοδα από διαγωνισμούς, για τους οποίους έχουν υποβληθεί δεσμευτικές προσφορές, με αναμενόμενη πρώτη εκταμίευση το 2017 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1,925 δισ. ευρώ.

-Τα έσοδα από καταβολές δόσεων, ολοκληρωμένων συναλλαγών προηγούμενων ετών (έως κι το 2016) θα φτάσουν στα 105 εκατ. ευρώ ενώ

-Τα εκτιμώμενα έσοδα από διαγωνισμούς έργων οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2017, θα φτάσουν στα 560 εκατ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει σωρευτικές εξοικονομήσεις δαπανών από παρεμβάσεις και πολιτικές που έχουν ήδη υλοποιηθεί, σε συντάξεις, επιδόματα, δαπάνες υπουργείων, ύψους 960,4 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αναμένεται να διαμορφωθούν στα 6,75 δισ. ευρώ στα ίδια επίπεδα με το 2016. Για το 2017, ωστόσο προβλέπεται μείωση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους στα 5,75 δισ. ευρώ έναντι 6 δισ. ευρώ το 2016. Η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από αντίστοιχη αύξηση κατά 250 εκατ.. ευρώ, του εθνικού σκέλους χρηματοδοτήσεων, το οποίο το 2017 θα ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ από 750 εκατ. ευρώ φέτος.

Ασφαλιστικά ταμεία

 

Για το 2017 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων αναμένεται να διαμορφωθεί από μεταβολές στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων ως εξής:
-Προβλέπεται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (περιλαμβανομένων και των ρυθμίσεων οφειλών) κατά 1.371 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισφορών σε κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, όσο και στην καταβολή από 1/1/2017 εργοδοτικής εισφοράς από το Δημόσιο και των εισφορών εργαζομένων προς τον ΕΦΚΑ.
-Οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό θα διαμορφωθούν στα 14.669 εκατ. ευρώ έναντι 10.083 εκατ. ευρώ στο 2016, λόγω κυρίως της αυξημένης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ για την καταβολή και των συντάξεων του Δημοσίου, που μέχρι τώρα αποτελούσαν δα-πάνη του τακτικού προϋπολογισμού.

Ως προς το σκέλος των εξόδων η συνταξιοδοτική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στα 29.211 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 23.466 εκατ. ευρώ το 2016, ήτοι αυξημένη κατά 5.745 εκατ. ευρώ, λόγω της καταβολής των κύριων συντάξεων του Δημοσίου από τον ΕΦΚΑ από την 1/1/2017.

 

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση

 

Με το ν. 4336/2015 εναρμονίστηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ των ασφαλισμένων, όσον αφορά στα όρια ηλικίας και στους αντίστοιχους χρόνους ασφάλισης, αποτρέποντας ταυτόχρονα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα την αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Παράλληλα, με το ν.4387/2016 ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν στην αποκατάσταση της ισονομίας μεταξύ παλαιών ασφαλισμένων, αλλά και μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων, καθώς και στην ενίσχυση του κοινωνικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος. Οι σημαντικότεροι άξονες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης έχουν ως εξής:
-Ενοποιούνται οι υφιστάμενοι φορείς κύριας ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι συντάξεις του Δημοσίου, ενώ παράλληλα οι φορείς επικουρικής ασφά-λισης και τα ταμεία πρόνοιας ενσωματώνονται στο ΕΤΕΑΕΠ. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ριζική απλοποίηση του συστήματος και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
-Εναρμονίζονται οι κανόνες εισφορών και παροχών για το σύνολο των ασφαλισμένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθιερώνοντας κανόνες ισονομίας μεταξύ των ασφαλισμένων.
-Δημιουργούνται διακριτά όρια μεταξύ ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών και γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν σταδιακά οι υφιστάμενες δομικές αδυναμίες του ασφαλιστικού συστήματος.
-Επιδιώκεται η πλήρης χρηματοδότηση του ανταποδοτικού μέρους των παροχών από τις ασφαλιστικές εισφορές.
-Εξασφαλίζεται η απλοποίηση των διαδικασιών, μέσω της εφαρμογής ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, στοιχείο που αναμένεται να επιταχύνει τη διοικητική αποτελεσματικότητα του συστήματος, να ενισχύσει τη διαφάνεια, να μειώσει το γραφειοκρατικό κόστος και να επιτρέψει την ευκολότερη και ταχύτερη απονομή των συντάξεων.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται ενέργειες και παρεμβάσεις όπως :
-Υιοθετούνται ενιαία ποσοστά αναπλήρωσης για το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε διαμορφούμενες οικονομικές συν-θήκες στη χώρα.
-Επιδιώκεται η μείωση της φτώχειας των ηλικιωμένων, με την υιοθέτηση της εθνικής σύνταξης και θεσμοθετείται ρήτρα ανάπτυξης που συνδέεται με την πορεία της οικονομίας της χώρας.
-Εφαρμόζονται ενιαίοι ασφαλιστικοί κανόνες για όλους.
-Προβλέπεται η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς για τους υφιστάμενους συνταξιούχους.

 

Λοιπές δράσεις

 

-Η δαπάνη του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) αναμένεται να δια-μορφωθεί σε 751 εκατ. ευρώ για το 2016 και σε 320 εκατ. ευρώ για το 2017. Προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες της περικοπής του εν λόγω επιδόματος, έχει προβλεφθεί η εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων προς τους δικαιούχους.

-Επιταχύνονται οι διαδικασίες εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων (από το 2013 και μετά) στα Ασφαλιστικά Ταμεία για τις εφάπαξ παροχές, δεδομένου ότι ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 καθόρισε το νέο τρόπο υπολογισμού τους.

-Συνεχίζονται οι δράσεις εντός του 2017 με στόχο τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών, την καταπολέμηση της αδήλωτης-ανασφάλιστης εργασίας μέσω και της συμβολής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και την ενίσχυση της συμμόρφωσης των εργοδοτών και των ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

-Παράλληλα προωθείται η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών αρχικά στο πλαίσιο του ΕΦΚΑ και μακροπρόθεσμα σε συνεργασία με τη φορολογική διοίκηση, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει την εισπραξιμότητα. Η δημιουργία ενός ενοποιημένου μητρώου εισφερόντων, καθώς και η εναρμόνιση των εισπρακτικών διαδικασιών εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών.

 

Οργανισμοί Απασχόλησης

 

Για το 2017 το ταμειακό ισοζύγιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 177 εκατ. ευρώ, ενώ σε δημοσιονομική βάση εκτιμάται σε πλεόνασμα 182 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμώμενου ταμειακού πλεονάσματος 317 εκατ. ευρώ και δημοσιονομικού αποτελέσματος 322 εκατ. ευρώ για το 2016 αντίστοιχα.

Ειδικότερα, η δαπάνη για τα επιδόματα ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2016, δηλαδή στο ύψος των 887 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται αυξημένη δαπάνη κατά 104 εκατ. ευρώ στο 2017 με σκοπό την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων ενεργητικών πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης μέσω των διαφόρων προγραμμάτων ενίσχυσης, κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Παράλληλα ο Οργανισμός αναμένεται να λάβει σημαντική χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ύψους 505 και 130 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, για την υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων.

 

Κοινωνική Ασφάλιση

Στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης η στρατηγική της κυβέρνησης επικεντρώνεται στην πλήρη εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης όπως καθορίζεται από τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, και η οποία θεσπίζει ένα Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας έχοντας ως βασικό άξονα την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.

Η εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης με την οποία αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά όλες οι δομικές παθογένειες του συστήματος, εξασφαλίζει αναδιανομή και άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ενώ ταυτόχρονα αποκαθιστά την αξιοπιστία του συστήματος στις νεότερες γενεές.

Βασικός επιχειρησιακός στόχος για την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι η παραγωγική λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Η ένταξη όλων των φορέων κύριας ασφάλισης σε αυτόν θα βελτιώσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους με τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων και την δημιουργία κοινών βάσεων για όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους της χώρας.

Ουσιώδης παράμετρος της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι η εφαρμογή των ενιαίων κανόνων παροχών για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους με προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπου εφαρμόζονται ειδικότεροι κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, με τις αναγκαίες διοικητικές και οργανωτικές ενέργειες που ήδη υλοποιούνται, η έκδοση των νέων συντάξεων θα επιταχυνθεί σημαντικά και θα αποκατασταθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων σύνταξης.

Παράλληλα, η αναμόρφωση των κανόνων εισφορών και η εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, πέραν της εξυπηρέτησης των κανόνων ισονομίας, εγγυάται ένα αποτελεσματικότερο και δικαιότερο σύστημα είσπραξης εισφορών. Η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινω-νικής Ασφάλισης θα επιτρέψει την συγκρότηση ενός αποδοτικού συστήματος ελέγχου της εισφοροδιαφυγής και την ανασφάλιστης εργασίας.

Η θέση του υπ. Οικονομικών

Οι κύριοι στόχοι της Δημοσιονομικής Πολιτικής του έτους 2017, όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού, είναι:

I. Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και να καταστεί δυνατή η έξοδος της από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής το ταχύτερο δυνατό και

II. Ο δίκαιος επιμερισμός του κόστους προσαρμογής και η κοινωνικά δίκαιη κατανομή του οφέλους της ήδη δρομολογημένης ανάκαμψης.

Πιο συγκεκριμένα, το 2017 προβλέπεται ότι θα υπερκαλυφθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 1.75% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Πρόκειται  για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατά την οποία η Κυβέρνηση θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους της, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, στην σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και  στη βελτίωση στον τομέα των φορολογικών εσόδων.

Πέρα ωστόσο από τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και τους περιορισμούς που απορρέουν από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, θεμελιώδης προτεραιότητα της Κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση και θωράκιση της κοινωνικής προστασίας  και η τόνωση των δημοσίων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό ο προϋπολογισμός του 2017 ενσωματώνει μία σειρά από κρίσιμες παρεμβάσεις:
-Την πλήρη επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (KEA) με πιστώσεις που ανέρχονται σε 760 εκατ. ευρώ. Το ΚΕΑ προβλέπεται ότι θα καλύψει πάνω από 250 χιλιάδες νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.
-Την ενίσχυση των τομέων της Υγείας και Περίθαλψης, της Παιδείας και της Κοινωνικής Προστασίας με την επιπλέον πρόβλεψη 300 εκατ. ευρώ, που θα διατίθενται για την κάλυψη αναγκών που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες εγγεγραμμένες πιστώσεις.
-Την συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ για τις ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με προκαθορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
-Την αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατ. ευρώ, ώστε να αντισταθμιστεί πλήρως η προβλεπόμενη μείωση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες

Την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου, θα αρχίσει στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων η συζήτηση του Προϋπολογισμού του Κράτους για το οικονομικό έτος 2017, όπως ανακοίνωσε στο σώμα των βουλευτών ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης.

Η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή θα ολοκληρωθεί σε τέσσερεις συνεδριάσεις, ενώ η συζήτηση στην ολομέλεια θα αρχίσει την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

Τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 κατέθεσε για λογαριασμό της κυβέρνησης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης, διευκρινίζοντας ότι μαζί με τον τόμο που αναφέρεται στις φορολογικές δαπάνες, κατέθεσε και τις Εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών Φορολογίας και φορολογικών ελέγχων, Τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, Διοίκησης και δημοσιονομικών ελέγχων, καθώς και τις δηλώσεις του Άρθρου 8 του Νόμου 2362/1995.

Επισυνάπτονται η Εισηγητική Επιστολή και τα Κεφ.1-5

Εισηγητική Επιστολή:

Κεφάλαιο 1

 

Κεφάλαιο 2

 

Κεφάλαιο 3

 

Κεφάλαιο 4

 

Κεφάλαιο 5

Επίσης, δείτε εδώ τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Βουλής: 

Πηγή:ΠΑΣΕΓΕΣ

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
Από την Θυμιανή Παναγία στα Σφακιά, την «Αγία Λαύρα» της Κρήτης, η έναρξη των εκδηλώσεων στο νησί μας για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 χρό-νων από την επανάσταση του 1821.
ΚΡΗΤΗ
Από την Θυμιανή Παναγία στα Σφακιά, την «Αγία Λαύρα» της Κρήτης, η έναρξη των εκδηλώσεων στο νησί μας για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 χρό-νων από την επανάσταση του 1821.
Εκπρόσωποι Σχολών Χορού της Κρήτης επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης- Ζήτησαν την στήριξη της Περιφέρειας για την επαναλειτουργία των Σχολών
ΚΡΗΤΗ
Εκπρόσωποι Σχολών Χορού της Κρήτης επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης- Ζήτησαν την στήριξη της Περιφέρειας για την επαναλειτουργία των Σχολών
Καραμανωλάκης προς Μεραμβελιωτάκη: Οδηγείτε το Δημοτικό Συμβούλιο σε απαξίωση- Ανάγκη δημιουργίας επιτροπής Υγείας στο Δήμο
ΣΗΤΕΙΑ
Καραμανωλάκης προς Μεραμβελιωτάκη: Οδηγείτε το Δημοτικό Συμβούλιο σε απαξίωση- Ανάγκη δημιουργίας επιτροπής Υγείας στο Δήμο
ΟΓΕ: 28 Ιανουρίου – Ημέρα Δράσης για την Υγεία
ΣΗΤΕΙΑ
ΟΓΕ: 28 Ιανουρίου – Ημέρα Δράσης για την Υγεία
Απουσία ελέγχων στα εισαγόμενα κηπευτικά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Απουσία ελέγχων στα εισαγόμενα κηπευτικά
Ομιλία Παπαδάκη Μιλτιάδη Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: Το πορτρέτο του Κορνάρου, Μέρος Ι
ΣΗΤΕΙΑ
Ομιλία Παπαδάκη Μιλτιάδη Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: Το πορτρέτο του Κορνάρου, Μέρος Ι
Δωρεάν οδηγός social media για αγροδιατροφικές επιχειρήσεις από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Δωρεάν οδηγός social media για αγροδιατροφικές επιχειρήσεις από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία