12 ευρώ το στρέμμα το ποιοτικό πριμ στο ελαιόλαδο

8 Προβολές

Τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση του ποιοτικού πριμ για ελαιοκομικά προϊόντα περιλαμβάνει σχετική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ναπ. Μαραβέγια.

Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ύψους της πρόσθετης ενίσχυσης, για την περίοδο 2010/2011, σε
εφαρμογή της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1:
Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010
απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση
του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού
1120/2009 της Επιτροπής» (Β΄ 323)» (Β΄778), όπως ισχύει.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών
υπηρεσιών για την Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς
Κοινότητας και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α’ 280).
β) του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα”, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).
γ) του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου
68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της
Επιτροπής» (Β΄323)
δ) του άρθρου 4 της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης της Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας
ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου
68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της
Επιτροπής» (Β΄323)», (Β΄778).
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Β4ΛΡΒ-557
ε) της αριθμ. 174237/8.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση
και συμπλήρωση της αριθ. 262345/22.3.2010 διυπουργικής απόφασης (Β΄323) για τα
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68
του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 της
Επιτροπής» (Β΄1824).
στ) της αριθμ. 177145/14.07.11 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 263343/13.05.2010 απόφασης της Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της
ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 262345/22.3.2010
απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση
του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού
1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323 Β΄)» (Β΄1610).
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.):
α) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ.
247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
β) 1122/2009 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής
του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη
διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των
καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω
κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του
καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα.
3. το αριθ.1011847/15.12.2010 διευκρινιστικό έγγραφο της Ευρ. Επιτροπής με βάση το
οποίο είναι δυνατή η ανακατανομή ποσών μεταξύ δύο μέτρων της ίδιας κατηγορίας στον
προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνονται τα ανώτατα όρια που
προβλέπονται στα παραρτήματα 3 και 4 του καν (ΕΚ) 745/2010.
4. Την αριθ. 64121/31-5-2012 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5.Την από 06.06.2012 εισήγηση της υπηρεσίας μας.
ΑΔΑ: Β4ΛΡΒ-557
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ʼρθρο μόνο
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης «Λεπτομέρειες
εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4
της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων
ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323Β΄)» (Β΄778), όπως
ισχύει, καθορίζουμε το ύψος του ποσού της ενίσχυσης, για την περίοδο 2010/2011, στο
ποσό των δώδεκα ευρώ (12€) ανά στρέμμα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
ΣΗΤΕΙΑ
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
VIDEO ΛΑΣΙΘΙ
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
ΛΑΣΙΘΙ
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Χωρίς κατηγορία
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου
Ποιος βάζει σε κίνδυνο μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού στη Σητεία;
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ποιος βάζει σε κίνδυνο μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού στη Σητεία;
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το 4ο Sitia Geopark Trail 2020.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το 4ο Sitia Geopark Trail 2020.