12 ευρώ το στρέμμα το ποιοτικό πριμ στο ελαιόλαδο

10 Προβολές

Τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση του ποιοτικού πριμ για ελαιοκομικά προϊόντα περιλαμβάνει σχετική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ναπ. Μαραβέγια.

Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ύψους της πρόσθετης ενίσχυσης, για την περίοδο 2010/2011, σε
εφαρμογή της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1:
Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010
απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση
του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού
1120/2009 της Επιτροπής» (Β΄ 323)» (Β΄778), όπως ισχύει.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών
υπηρεσιών για την Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς
Κοινότητας και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α’ 280).
β) του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα”, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).
γ) του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου
68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της
Επιτροπής» (Β΄323)
δ) του άρθρου 4 της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης της Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας
ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου
68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της
Επιτροπής» (Β΄323)», (Β΄778).
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Β4ΛΡΒ-557
ε) της αριθμ. 174237/8.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση
και συμπλήρωση της αριθ. 262345/22.3.2010 διυπουργικής απόφασης (Β΄323) για τα
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68
του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 της
Επιτροπής» (Β΄1824).
στ) της αριθμ. 177145/14.07.11 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 263343/13.05.2010 απόφασης της Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της
ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 262345/22.3.2010
απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση
του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού
1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323 Β΄)» (Β΄1610).
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.):
α) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ.
247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
β) 1122/2009 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής
του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη
διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των
καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω
κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του
καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα.
3. το αριθ.1011847/15.12.2010 διευκρινιστικό έγγραφο της Ευρ. Επιτροπής με βάση το
οποίο είναι δυνατή η ανακατανομή ποσών μεταξύ δύο μέτρων της ίδιας κατηγορίας στον
προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνονται τα ανώτατα όρια που
προβλέπονται στα παραρτήματα 3 και 4 του καν (ΕΚ) 745/2010.
4. Την αριθ. 64121/31-5-2012 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5.Την από 06.06.2012 εισήγηση της υπηρεσίας μας.
ΑΔΑ: Β4ΛΡΒ-557
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ʼρθρο μόνο
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης «Λεπτομέρειες
εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4
της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων
ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323Β΄)» (Β΄778), όπως
ισχύει, καθορίζουμε το ύψος του ποσού της ενίσχυσης, για την περίοδο 2010/2011, στο
ποσό των δώδεκα ευρώ (12€) ανά στρέμμα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
ΣΗΤΕΙΑ
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων