Υποτροφίες για τα παιδιά των αγροτών

17 Προβολές

Ελπίδες να εισπράξουν 4.000 ευρώ ως υποτροφία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν τα παιδιά των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και κτηνοτρόφων τα οποία φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Η προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών λήγει στις 28 Νοεμβρίου.

Οι προϋποθέσεις που χρειάζεται να διαθέτουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές για να πάρουν υποτροφία σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι:

1.Ελληνική Εθνικότητα ή ιθαγένεια.

2.Τέκνα των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το Γεωργικό, Αλιευτικό Τομέα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής για την απόκτηση πρώτου πτυχίου.

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς κατά κύριο επάγγελμα θεωρούνται:

α) Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους οικογενειακού εισοδήματος προέρχεται από γεωργική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική ή αλιευτική εκμετάλλευση.

β) Τα μη φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικής, κτηνοτροφικής,

μελισσοκομικής και αλιευτικής εκμετάλλευσης, που ασκούν γεωργική δραστηριότητα και τα εισοδήματά τους που προέρχονται απ’ αυτή είναι ίσα ή μεγαλύτερα από τυχόν άλλα εισοδήματά τους.

3. Τα ως άνω φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα στα τέκνα των οποίων χορηγούνται υποτροφίες πρέπει να είναι χαμηλού εισοδήματος.

4. Επίσης τα ως άνω φυσικά πρόσωπα θα είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά -Προθεσμίες

Η αίτηση που θα υποβληθεί θα είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα φοιτητή και θα υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Το κείμενο της προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στην διεύθυνση www.minagric.gr.

Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποστείλει

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Αχαρνών 2, Τ.Κ. 101 76 ΑΘΗΝΑ, ταχυδρομικώς και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, εντός του χρονικού διαστήματος 28.9.2009 έως και 28.11.2009, την αίτηση με όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά:

Η ημερομηνία αποστολής προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του Ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο Ταχυδρομείο. Η υποβολή της υποψηφιότητας προϋποθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:

1.Ειδική έντυπη αίτηση-δήλωση συμμετοχής, που διατίθεται στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (ένθετη στο έντυπο

της προκήρυξης) συμπληρωμένη χωρίς καμία παράλειψη.

2. Πιστοποιητικό Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου) ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο θα αναγράφεται, έτος φοίτησης, βαθμολογία και η σειρά εισαγωγής για τους

πρωτοετείς και αναλυτική βαθμολογία προηγουμένων ετών για τους λοιπούς φοιτητές.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας έτους 2008 των γονέων και του ιδίου εφόσον έχει εισόδημα.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στις περιπτώσεις πολυτέκνων θα συνοδεύεται και από επίσημο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.).

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα περιλαμβάνει όλα τα παιδιά της

οικογένειας, είτε περιλαμβάνονται στην οικογενειακή μερίδα, είτε έχουν δική τους οικογενειακή μερίδα.

5. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή για Παλινοστούντες Ποντίους ομογενείς.

6. Όταν θα δηλώνεται αναπηρία του ίδιου, ή αναπηρία γονέα, ή αδελφών, θα πρέπει να υποβάλλεται και αντίστοιχο αποδεικτικό αναπηρίας για τον κάθε δηλούμενο ανάπηρο.

7. Πιστοποιητικό ασφαλισμένου στον ΟΓΑ.

Έτσι θα γίνει η μοριοδότηση

1. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κάτωθι κριτηρίων:

α) – Εισόδημα μέχρι 10.000 € πενήντα μονάδες.

– Εισόδημα από 10.001 € – 15.000 € τριάντα μονάδες.

– Εισόδημα από 15.001 € – 20.000 € δέκα μονάδες.

β) – Για κάθε ένα από τα πρώτα δύο τέκνα οικογένειας δέκα μονάδες.

– Για το τρίτο τέκνο είκοσι μονάδες.

– Για το τέταρτο τέκνο τριάντα μονάδες και

– Για κάθε ένα πέραν των τεσσάρων τέκνων δέκα μονάδες.

γ) – Παλινοστούντες Πόντιοι Ομογενείς τριάντα μονάδες.

δ) – Τέκνα με αναπηρία 67% και άνω πενήντα μονάδες.

– Τέκνα που ένας εκ των γονέων ή ανύπαντρων αδελφών με αναπηρία 67% και άνω τριάντα μονάδες.

ε) – Πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα με τη σειρά εισαγωγής τους στο Τμήμα της

Σχολής με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το Γεωργικό Τομέα, οι πρώτοι δέκα, με τριάντα μονάδες.

– Πρωτοετείς φοιτητές εισαχθέντες σε Σχολές διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, οι πρώτοι δέκα, με είκοσι μονάδες.

2. Η Ειδική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους υποτρόφους, με απόλυτη σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια της ως άνω παραγράφου.

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
RAPID test στη Ζάκρο.
ΣΗΤΕΙΑ
RAPID test στη Ζάκρο.
Δημοτική παράταξη “Σητεία Μπροστά”: Ποιος τελικά λέει ψέματα;
ΣΗΤΕΙΑ
Δημοτική παράταξη “Σητεία Μπροστά”: Ποιος τελικά λέει ψέματα;
ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών του ΚΚΕ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με το οποίο αιτείται μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του Δήμου
ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών του ΚΚΕ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με το οποίο αιτείται μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του Δήμου
οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης του Νοσοκομείου Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης του Νοσοκομείου Σητείας
Ευχαριστήριο ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο ΕΕΕΕΚ Σητείας
Δελτίο Τύπου Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο Τύπου Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων Παλαικάστρου
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Παρασκευή 15 Ιανουαρίου
ΚΡΗΤΗ
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Παρασκευή 15 Ιανουαρίου
Μέρες τώρα παρακολουθώ σιωπηλά τα γεγονότα …
ΑΠΟΨΕΙΣ
Μέρες τώρα παρακολουθώ σιωπηλά τα γεγονότα …
Δήλωση του Σίμου Συμεωνίδη, δημοτικού συμβούλου Σητείας, με αφορμή την απάντηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της 7ης ΥΠΕ σε Δημοσίευμα του Ρ/Σ Style 100 fm
ΣΗΤΕΙΑ
Δήλωση του Σίμου Συμεωνίδη, δημοτικού συμβούλου Σητείας, με αφορμή την απάντηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της 7ης ΥΠΕ σε Δημοσίευμα του Ρ/Σ Style 100 fm
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ!
Χωρίς κατηγορία
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ!