Προτάσεις ΓΕΩΤΕΕ Παρ/τος Κρήτης για ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση της μεθοδολογίας καταπολέμησης του δάκου

36 Προβολές

Η Δ.Ε. του ΓΕΩΤΕΕ Παρ/τος Κρήτης πιστή στον ρόλο της που δεν είναι άλλος παρά ο επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας και των πολιτών σε θέματα του αγροτοδιατροφικού τομέα αλλά και του περιβάλλοντος, επανέρχεται να υπενθυμίσει τις θέσεις της σχετικά με την Δακοκτονία που είχε επιμεληθεί και επικοινωνήσει από το 2011.

Τονίζει ότι το ελαιόλαδο για την Κρήτη είναι ένα διατροφικό αγαθό υψηλής αξίας, η βάση της διατροφής μας, είναι το περιβάλλον του νησιού μας, η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας.

Υπενθυμίζει ότι το έργο της Δακοκτονίας είναι καθαρά επιστημονικό το οποίο χρήζει τέτοιας αντιμετώπισης από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και παράλληλα έχει διαστάσεις οικονομικές , οικολογικές, δημόσιας υγείας και προφανώς πολιτικές.

Σήμερα λοιπόν το σκηνικό της ελαιοκομίας στην Κρήτη συντίθεται αφενός από την μειωμένη παραγωγή λόγω των υψηλών ζημιών από το δάκο στις περιοχές που υπήρχαν πιο αυξημένα ποσοστά καρποφορίας και αφετέρου από τις δυσμενείς επιδράσεις της περυσινής ανομβρίας .

Παράλληλα το διαχειριστικό μοντέλο της δακοκτονίας εξακολουθεί να παραμένει το γραφειοκρατικό, δυσλειτουργικό, αναποτελεσματικό και το χειρότερο από όλα απαξιωμένο στα μάτια του παραγωγικού κόσμου και όχι μόνο.

Έτσι χρόνο με τον χρόνο παρατηρούμε να αυξάνονται οι πρωτοβουλίες προστασίας της ελαιοπαραγωγής σε ατομικό επίπεδο, που διακυβεύουν τόσο την ποιότητα του ελαιολάδου, όσο και την διασφάλιση των προτύπων ΠΟΠ ή ΠΓΕ .

Για άλλη μια φορά είμαστε λοιπόν μπροστά στο ίδιο δικαιολογημένο ναι μεν, αλλά επαναλαμβανόμενο σκηνικό των απεγνωσμένων εκκλήσεων των παραγωγών για οικονομική βοήθεια – αποζημίωση από το κράτος, την ίδια χρονική στιγμή της συγκομιδής!!!!!!!!!!!

Η λύση στην σημερινή αδιέξοδη κατάσταση δεν μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα έρθει προφανώς μέσα από την πρόσκαιρη αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών αν και εφόσον εγκριθεί, που εμείς ασφαλώς και υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να καταβληθεί.

Η λύση θα πρέπει να έρθει μέσα από την:

περιφερειακή αποκέντρωση, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του μοντέλου της δακοκτονίας διαφοροποίηση των καλλιεργητικών τεχνικών (λ ί π α ν σ η , ά ρ δ ε υ σ η , Κ.Λ.) προσαρμοσμένες στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής (ανομβρία, ανάδειξη και πάταξη των κακών κείμενων και παραβατικών συμπεριφορών που υποδαυλίζουν το αποτέλεσμα της δακοκτονίας.

Ειδικότερα για την βελτίωση και αποτελεσματικότητα της δακοκτονίας το ΓΕΩΤΕΕ Παρ/μα Κρήτης προτείνει:

1. Χρήση των δεδομένων όλων μετεωρολογικών σταθμών που υπάρχουν σε κάθε περιοχή (Κέντρου Προστασίας Φυτών, Δήμων, Ενώσεων κ.λπ.)

2. Στατιστική επεξεργασία όλων των δεδομένων των προηγούμενων ετών για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων ανά περιοχή.

3. Αποτύπωση όλων των παραπάνω σε σύστημα GIS που εξελισσόμενο θα δίνει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση προγράμματος γεωγραφικών πληροφοριών με ακριβή αποτύπωση πληροφοριών παρελθόντων μετρήσεων πληθυσμών και προσβολών καρπού, μετρήσεων 12 μηνης παρακολούθησης πτήσεων σε επιλεγμένα σημεία, κλιματικών στοιχείων και με ημερήσια τροφοδοσία τρέχοντων στοιχείων θα προσφέρει την δυνατότητα:

εντοπισμού επικίνδυνων περιοχών (hotspots) για εντατικότερη παρακολούθηση, εντοπισμού τυπικών περιοχών ως ενδεικτικών ευρύτερων τάσεων περιόδου,

Ελάττωσης θέσεων παγίδων

Προβλέψεων για επεμβάσεις, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας.

Δημιουργία μαθηματικού μοντέλου πρόγνωσης

4. Παρακολούθησης της δραστηριότητας του εντόμου καθ΄όλη την διάρκεια του έτους όπως ακριβώς λειτουργούν οι γεωργικές προειδοποιήσεις, αλλά και της υλοποίησης του έργου καθ΄όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

5. Ανάδειξη του ρόλου του τομεάρχη ως ο επιστήμονας που θα παρακολουθεί τα εξελικτικά στάδια τόσο του καρπού όσο και του εντόμου σε συνδυασμό με τα μετεωρολογικά δεδομένα προκειμένου να δίνει οδηγία ψεκασμού όσο πιο έγκαιρα γίνεται. Επίσης θα είναι υπεύθυνος να κρίνει την αναγκαιότητα τοπικού ψεκασμού ή να προτείνει ψεκασμό κάλυψης από τους παραγωγούς. Η επιλογή της θέσης των παγίδων είναι ευθύνη του τομεάρχη και όχι από του παγιδοθέτη.

6. Απρόσκοπτη δυνατότητα αναγνώρισης του τομέα από κάθε τομεάρχη προκειμένου να επιτελέσει το παραπάνω επιστημονικό του έργο με επάρκεια.

7. Τροποποίηση της διαδικασίας του διαγωνισμού – ανάδειξης των εργολάβων ψεκασμού και αντιμετώπισης του σαν δημόσιο έργο φυτοπροστασίας με απαίτηση:

Συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων φυτοπροστασίας

Κριτήριο για την ανάθεση η συμφερότερη προσφορά όπου θα αξιολογούνται παράμετροι που θα έχουν τεθεί ενιαία σε επίπεδο περιφέρειας (π.χ αποδεικτικά εμπειρίας και καλής εκτέλεσης ανάλογων έργων, αποδεικτικά για τον τεχνολογικό εξοπλισμό κ.λπ.).

Συνεργασία του εργολάβου με γεωπόνο που θα διασφαλίζει την ορθότητα της εφαρμογής.

Ενιαία ανώτερη προσφερόμενη τιμή ανά ελαιόδεντρο σε κάθε χωριό.

Διασύνδεση της αποτελεσματικότητας του ψεκασμού με την αποζημίωση του εργολάβου.

8. Έγκαιρη προμήθεια όλων των ποσοτήτων των φυτοπροστατευτικών και ελκυστικών προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις.

9. Εναλλαγή των ελκυστικών σε κάθε ψεκασμό γιατί εμφανίζεται σε μελέτες ότι ο δάκος αναπτύσσει εθισμό στην κατ’ εξακολούθηση χρήση της ίδιας ελκυστικής ουσίας. Οφείλει να ελέγχεται η οξύτητά της κατά την παραλαβή της αλλά και κατά την διάρκεια της αποθήκευσης. Υπάρχει περίπτωση επειδή ακριβώς δεν ελέγχεται να δημιουργεί αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Σημαντικό θέμα επίσης είναι οι συνθήκες αποθήκευσης των εντομοκτόνων και των ελκυστικών μετά την παραλαβή των.

10. Η επιλογή περιοχών πιλότων μια σε κάθε Π.Ε αρχικά, όπου θα εφαρμοστεί η καταπολέμηση του δάκου με την μέθοδο της μαζικής παγίδευσης προκειμένου να υπάρχουν πέρα από τα πειραματικά δεδομένα και δεδομένα σε μεγαλύτερη έκταση. Κρίσιμος παράγοντας είναι το κόστος των παγίδων και της τοποθέτησης σε επίπεδο ελαιοκομικής περιόδου. Το κόστος της αγοράς πρέπει να αποτελέσει στοιχείο ιδιαίτερης σοβαρής διαπραγμάτευσης (η προμήθεια να πραγματοποιείται από την Περιφέρεια) και να εξεταστεί το ενδεχόμενο η ανάρτηση τους να πραγματοποιείται με ευθύνη των παραγωγών.

11. Τήρηση και έλεγχος της υποχρέωσης του εργολάβου για ανάρτηση σε επιλεγμένα και σταθερά σημεία των ανακοινώσεων ψεκασμού και για των δρομολογίωνπου θα ακολουθούν τα συνεργεία του

12. Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων και πρωτίστως των ίδιων των παραγωγών για τον έλεγχο της διαδικασίας των ψεκασμών.

13. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των επεμβάσεων και οι εγγραφές των παραμέτρων των επεμβάσεων πρέπει να είναι συμβατές με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών και με τις διαδικασίες ιχνηλασιμότητας. Η δακοκτονία, ως η μεγαλύτερη δράση φυτοπροστασίας στην χώρα, δεν είναι πλέον ανεκτό να βρίσκεται εκτός διαδικασιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

14. Εκπαίδευση του προσωπικού και κατάρτιση όλων των καλλιεργητών σε θέματα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας προσώπων και περιβάλλοντος (όπως απόρριψη πλεονασμάτων ψεκαστικού υγρού και κενών συσκευασίας, drift, κ.α.)

Κλείνοντας, ως Διοικούσα θεωρούμε ότι ήρθε πλέον η ώρα να ανοίξουμε τον διάλογο όλοι μας, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ , ΠΟΛΙΤΕΙΑ, και λοιποί, να συμφωνήσουμε ότι η πραγματική λύση σε όλα τα προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας θα έρθει μέσα από τον χαρακτηρισμό του νησιού μας ως «ΠΡΑΣΙΝΟ» υιοθετώντας την ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ως την μόνη ενδεδειγμένη για την καλλιέργεια της ελιάς.

Ας κάνουμε σημαία μας λοιπόν αυτόν τον στόχο που θα προσδώσει στο νησί μας την πραγματική προστιθέμενη αξία και διαφοροποίηση και θα το καταστήσει πραγματικά τόπο βιώσιμο για τα παιδιά του.

Για την Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Στεφανάκης

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
Αλλαγή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ λόγω απαραίτητων εργασιών και ελέγχου
ΣΗΤΕΙΑ
Αλλαγή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ λόγω απαραίτητων εργασιών και ελέγχου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
«Αιφνιδιαστική επέκταση ωραρίου των νηπιαγωγών»
ΑΠΟΨΕΙΣ
«Αιφνιδιαστική επέκταση ωραρίου των νηπιαγωγών»
Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη έως την Τρίτη 19 Ιανουαρίου
ΚΡΗΤΗ
Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη έως την Τρίτη 19 Ιανουαρίου
Αίτημα στους Περιφερειακούς Συμβούλους από την ομάδα πρωτοβουλίας του Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Αίτημα στους Περιφερειακούς Συμβούλους από την ομάδα πρωτοβουλίας του Παλαικάστρου
Εκτός εντατικής του covid ο συμπολίτης μας
ΣΗΤΕΙΑ
Εκτός εντατικής του covid ο συμπολίτης μας
ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ… ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΑΙΔΟΥΡΑΚΙ… ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ…
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ… ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΑΙΔΟΥΡΑΚΙ… ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ…
RAPID test στη Ζάκρο.
ΣΗΤΕΙΑ
RAPID test στη Ζάκρο.
Δημοτική παράταξη “Σητεία Μπροστά”: Ποιος τελικά λέει ψέματα;
ΣΗΤΕΙΑ
Δημοτική παράταξη “Σητεία Μπροστά”: Ποιος τελικά λέει ψέματα;
ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών του ΚΚΕ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με το οποίο αιτείται μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του Δήμου
ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών του ΚΚΕ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με το οποίο αιτείται μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του Δήμου