Νέες διευκρινίσεις για τον ΦΠΑ των αγροτών

6 Προβολές

Νέες διευκρινίσεις για τον ΦΠΑ στον οποίο είναι υπόχρεοι να αποδώσουν όσοι ασκούν αγροτική δραστηριότητα φέρνει το πολυνομοσχέδιο “σκούπα” που κατατέθηκε χθες, 29 Ιουλίου στην βουλή και θα πρέπει να ψηφιστεί έως τις 8 Αυγούστου, χωρίς “παρεμβάσεις” που θα το κάνουν ασύμβατο με τα προαπαιτούμενα της τρόικας για την καταβολή 1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο τμήμα του πολυνομοσχεδίου με τις ρυθμίσεις ΦΠΑ, αναδιατυπώνονται οι σχετικές διατάξεις για την καταβολή του φόρου ώστε να είναι σαφής ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος, καθώς ο χρόνος αυτός είναι νομικά κρίσιμος, για τον προσδιορισμό των επιβαλλόμενων κυρώσεων (τόκος, πρόστιμο).

Ειδικά για τους υπόχρεους αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, η περίοδος της δήλωσης του ΦΠΑ ορίζεται στο ένα ημερολογιακό έτος.

Επίσης, ορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι υποκείμενοι στο φόρο που δεν πραγματοποιούν σε συνεχή βάση φορολογητέες πράξεις (πρόσωπα που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, αγρότες του ειδικού καθεστώτος και τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα) υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούν πράξεις για τις οποίες είναι οι ίδιοι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, ως λήπτες των πράξεων αυτών. Στις ανωτέρω πράξεις περιλαμβάνονται οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και οι λήψεις αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες είναι οι ίδιοι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 35 του Κώδικα ΦΠΑ.

Το περιεχόμενο του πολυνομοσχεδίου

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», το οποίο περιέχεται σε 244 σελίδες και 232 άρθρα, περιλαμβάνει διατάξεις για: χάραξη αιγιαλού, συνένωση ταμείων, παρεμβάσεις στο ΓΕΜΗ, στην αδειοδότηση φαρμακείων, νέο καθεστώς δημοσίων συμβάσεων, ρυθμίσεις ΦΠΑ, αναστολή ανενεργών ΑΦΜ αλλά και επιτροπή ελέγχου πόθεν έσχες:

-Περιλαμβάνει τον καθορισμό της διαδικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού αλλά όχι των χρήσεων γης και των άλλων διατάξεων που περιείχε το προηγούμενο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ προκαλώντας εντονότατες αντιδράσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

-Περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις αλλά και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με 400 άτομα.

-Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης για να μειωθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της οριστικής σύνταξης προβλέπεται άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των συμμετεχόντων ασφαλιστικών φορέων μέσω του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης του υπαλλήλου (ΔΑΥΚ).

-Γίνεται εφικτή η επιχορήγηση φορέων κυρίως του κλάδου υγείας (νοσηλευτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα) και πρόνοιας (οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης-ΟΚΑ) αλλά και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη δαπανών, “προκειμένου να αποπληρώσουν άμεσα ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους σε ιδιώτες, που δημιουργήθηκαν τα έτη 2012 και 2013”. Ειδικότερα, θα καλυφθούν υποχρεώσεις των φορέων, που δημιουργήθηκαν είτε λόγω αδυναμίας άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να τους μεταβιβάσουν πόρους, είτε λόγω χρόνιων δομικών αδυναμιών, οι οποίες αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών εξυγίανσης και αναδιάρθρωσής τους. “Λόγω του ότι δεν προβλέπεται η επιχορήγηση όλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με την προτεινόμενη διάταξη θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης ή και επιχορήγησή τους αποκλειστικά για τον παραπάνω σκοπό. Παράλληλα εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών προκειμένου να καθορίζει με αποφάσεις του, τους όρους και τη διαδικασία χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία κατά περίπτωση λεπτομέρεια”, όπως αναφέρεται στην εισηγητική. Επίσης, προβλέπει την επιχορήγηση των φορέων κυρίως του κλάδου υγείας (νοσοκομεία κλπ) για να πληρώσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

-Ενσωματώνει και το νομοσχέδιο του Υπ Διοικητικής μεταρρύθμισης για μείωση διοικητικού βάρους που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (διατάξεις για το ΓΕΜΗ, άδειες φαρμακείων κλπ). Το Γ.Ε.ΜΗ καθίσταται πλέον ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας, ενώ η δημοσίευση στις οικονομικές εφημερίδες διατηρείται ως προαιρετική και το Φ.Ε.Κ διατηρείται έως και το τέλος του 2015 ατελώς.

-Διευρύνεται η λειτουργικότητα του ανεπτυγμένου και ήδη λειτουργούντος ηλεκτρονικού μητρώου σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με σκοπό να εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική υποστήριξη της διαδικασίας αδειοδότησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής τεχνικής και οικονομικής έκθεσης, καθώς και έκθεσης βιωσιμότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης σκοπιμότητας για την εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίων, εφ όσον δεν πρόκειται για έργα για την ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίων που υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων Το ΄ισχύει για την ίδρυση ή επέκταση Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, για την ίδρυση Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων.

-Επίσης, προωθείται η ρύθμιση με ενιαίο τρόπο της υποβολής των αιτήσεων από τον αιτούντα φαρμακοποιό για την άδεια ίδρυσης νέου φαρμακείου, συστέγασης φαρμακείων, καθώς και για την άδεια λειτουργίας φαρμακείου. Αρμόδια υπηρεσία στο εξής είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του το φαρμακείο.

-Επίσης περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες μεταφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και υπάγεται στην εποπτεία και αρμοδιότητά του το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα ασφαλείας «Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.» καθώς από την 1.1.2015, οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).

-Αντικαθίστανται ορισμένες διατάξεις του ισχύοντος νόμου 3213/2003 που αφορά στην υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης δημοσίων λειτουργών και προσώπων με δημόσιο ενδιαφέρον. Μεταξύ των ρυθμίσεων προβλέπεται η συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων, η οποία αποτελείται πλέον από δύο αντιπροέδρους της Βουλής, δύο ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και ενός υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, προσώπων δηλαδή εγνωσμένου κύρους και ανεξαρτησίας. Παράλληλα, προβλέπεται η τροποποίηση της σύνθεσης των άλλων οργάνων ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ανεξαρτησία αυτών, θεσπίζεται η υποβολή δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και καθίσταται πλέον αποτελεσματικός ο έλεγχος με την αξιοποίηση μεθόδων ανάλυσης επικινδυνότητας.

Στέφανος Παπαπολυμέρου

papapolimerou@paseges.gr

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
ΚΡΗΤΗ
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
ΣΗΤΕΙΑ
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
ΣΗΤΕΙΑ
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων
ΛΑΣΙΘΙ
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων