Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση δεστρών & προσκρουτήρων στο παλαιό τμήμα Λιμένα Σητείας.

39 Προβολές

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  και εγκατάσταση Δεστρών & Προσκρουστήρων στο Παλαιό τμήμα Λιμένα Σητείας συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 122.983,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Οι ποσότητες και η αξία είναι στο C.P.V. 34931000-2

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΝΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ
1 Προσκρουστήρες τύπου 800 x 1500.

Πλήρως τοποθετημένα, με εργασία και υλικά και με πιστοποιητικά.

15 set 4.000,00€ 60.000,00€
2 Χυτοχαλύβδινες δέστρες THEAD ελκτικής ικανότητας 100tn. Πλήρως τοποθετημένα, με εργασία και υλικά και με πιστοποιητικά. 3 set 2.660,00€ 7.980,00€
3 Γραμμικοί προσκρουστήρες DD 150 x 150. Πλήρως τοποθετημένα, με εργασία και υλικά και με πιστοποιητικά. 240 m 130,00€ 31.200,00€
      ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 99.180,00€
      ΦΠΑ 24% 23.803,20€
      ΣΥΝΟΛΟ 122.983,20€

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας έτους 2016. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 08 Αυγούστου 2016 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των

προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μέχρι το 1/4 αυτής, μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ  και έγκριση του Διοικητικού  Συμβουλίου.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δ. Λιμενικού

ταμείου ,για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ

Φ.Π.Α. καθώς και εγγυητική καλής λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας προ

Φ.Π.Α. Ως ελάχιστη διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται χρονικό

διάστημα 24 μηνών.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κατηγορία : Χωρίς κατηγορία


Τελευταία Νέα
Ζημιές από τη χαλαζόπτωση στο Μόχλος
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ζημιές από τη χαλαζόπτωση στο Μόχλος
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ.  «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ. «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
ΣΗΤΕΙΑ
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
ΛΑΣΙΘΙ
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΚΡΗΤΗ
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ