To Αγροτικό εξαγωγικό όραμα μέσω ισχυρών συνεργασιών και οργάνωσης με την ταυτόχρονη παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών, βασική στόχευση του νέου πανελλαδικού ενωτικού συνεταιριστικού σχήματος.

47 Προβολές

Η συστηματική ανάπτυξη των εξαγωγών προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα θα έπρεπε να είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας για όλους.
Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες αλλά και δυνατότητες ανάπτυξης των εξαγωγών μας. Η όποια προσπάθεια όμως, θα πρέπει να γίνει επαγγελματικά, συλλογικά, συστηματικά και με μακροχρόνιο ορίζοντα.
Η περιοχή μας και ιδιαίτερα τα κηπευτικά και το παρθένο ελαιόλαδο έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς και το κρασί και τα τυροκομικά, έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά δυστυχώς πολύ μικρά μερίδια στις διεθνείς αγορές.
Οι Ιταλοί και Ισπανοί ανταγωνιστές μας καλύπτουν περίπου το 40-45% της Ευρωπαϊκής ζήτησης σε φρούτα και λαχανικά ενώ εμείς δεν υπερβαίνουμε ούτε το 5%.
Ο κυριότερος λόγος της υστέρησης αυτής είναι η έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού των εξαγωγών μας. Απαιτείται, κατά συνέπεια, η υλοποίηση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής εξαγωγικής ανάπτυξης, η αύξηση του αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η είσοδος ελληνικών προϊόντων σε στοχευμένες αγορές, ο καλύτερος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων και η επικέντρωση πόρων και προσπαθειών σε επιλεγμένες αγορές στόχους.
Η τάση που αρχίζει να γίνεται κυρίαρχη είναι οι ξένοι αγοραστές να θέλουν μακροχρόνια συμβόλαια, μεγάλες ποσότητες, αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας , συντήρησης, συσκευασίας, μεταφοράς και παράδοσης, θα ήθελαν να διαπραγματεύονται με όσο το δυνατόν λιγότερους προμηθευτές και θα ήθελαν να αγοράζουν απευθείας από τους παραγωγούς, γεγονός που επιβάλλει συνέργειες, συνενώσεις ανά κλάδο προϊόντος.
Η αντίληψη και οι πρακτικές που κρατούν εδώ και χρόνια τις ελληνικές γεύσεις και τα καλά ελληνικά προϊόντα μακριά από τις μεγάλες αγορές πρέπει να σπάσει. Απαιτείται υποδομή και οργάνωση που να καταφέρει να γίνει ο καταλύτης ανάμεσα στην ελληνική αγροτική παραγωγή και τους ξένους αγοραστές. Καθοδηγώντας, στηρίζοντας και συντονίζοντας την παραγωγή των αγροτικών συνεταιρισμών σε μια πιο market driven φιλοσοφία και εποχή, που να μπορεί να τα καταφέρει να οδηγήσει τις εξαγωγές ανά κλάδο και προϊόν σε άλλο επίπεδο.

Μια τέτοια προσπάθεια οργάνωσης και λειτουργίας μιας Δ/σης Υποστήριξης και Ανάπτυξης Εξαγωγών με όραμα την παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εξαγωγική ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών, συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων ή ακόμα και των αγροτοδιατροφικών προϊόντων μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται στους σκοπούς και στις στοχεύσεις του νέου ενωτικού συνεταιριστικού Φορέα.
Ο σχεδιασμός συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογικής ή εξατομικευμένης υποστήριξης για την βελτίωση της γνώσης για το διεθνές εμπόριο και τις αγορές, την επιτυχημένη στόχευση των καλύτερων ξένων αγορών και την ευκολότερη πρόσβαση σε ξένους αγοραστές. Είναι απαραίτητος με στόχευση στην δημιουργία νέων εξαγωγέων αγροτικών προϊόντων και στη συστηματική αύξηση των εξαγωγών των συνεταιρισμών/μετόχων και των άλλων πελατών μας.
Για να επιτευχθούν αυτά απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση και μια διαφορετική – πιο ευρωπαϊκή – στρατηγική.
Η γνώση της κατάστασης των αγορών, της ζήτησης, των τάσεων, των ευκαιριών, του ανταγωνισμού και των απαιτήσεων για κάθε προϊόν και σε κάθε αγορά είναι αναγκαία για την έρευνα και τεκμηρίωση των αποφάσεων μας. Να μπορούμε να διαμορφώνουμε και να υλοποιούμε είτε γεωγραφική είτε προϊοντική εξαγωγική στρατηγική. Πάνω από όλα όμως χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός στις προσπάθειες μας. Ο κατακερματισμός και οι ασυντόνιστες ενάργειες σπαταλούν τους λιγοστούς πόρους μας και δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του είναι μια φιλοσοφία και μια εμπορική προσέγγιση «σύμφωνα με τις ανάγκες τις αγοράς», είτε αυτό σημαίνει πρώιμα ή όψιμα προϊόντα για να καλύψουμε κενά εποχικότητας σε κάποια αγορά, είτε παραδόσεις με συγκεκριμένη συχνότητα και πολλαπλές τοποθεσίες για να μπούμε σε κάποιο δίκτυο, είτε συσκευασία με βιοδιασπώμενα υλικά και χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα για περιβαλλοντικά ευαίσθητες αγορές, είτε ακόμα πολύ μικρές συσκευασίες – μερίδας για την κάλυψη των διατροφικών συνηθειών συγκεκριμένων ομάδων καταναλωτών.
Η κατεύθυνση αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του νέου πανελλαδικούς ενωτικού συνεταιριστικού σχήματος.
Η φήμη και η διεθνής εμπορική επιτυχία κάποιων λίγων ελληνικών προϊόντων είναι μια ευκαιρία για συντονισμένες και στοχευόμενες δράσεις προβολής και προώθησης ενός ή περισσότερων ελληνικών brand names που σταδιακά θα κτίσουν στο μυαλό των ξένων καταναλωτών τα οφέλη γεύσης, ποιότητας και μοναδικότητας που προσφέρουν τα προϊόντα της ελληνικής φύσης.
Οι εξαγωγές είναι πολύπλοκη και δύσκολη υπόθεση. Η επιτυχία μπορεί να έρθει μόνο με συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια.
Γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ένας δύσκολος και ανηφορικός δρόμος αλλά όπως πολλά πράγματα στην σύγχρονη εποχή, η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και προσαρμογής είναι ο μόνος δρόμος που εξασφαλίζει την πρόοδο και την επιτυχία.
Γι αυτό η δομή, η λειτουργία, η διάρθρωση και η οργάνωση του νέου φορέα ικανοποιείται με τη μορφή ενός αναπτυ­ξιακού εταιρικού σχήματος, εθνικής εμβέλειας και σημαντικού εύρους δραστηρι­οτήτων προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη των κάθε μορφής αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας, με τη δημιουργία ορισμένων
οργάνων αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουργία του, όπως :
Το Συμβούλιο Πρωτογενούς Τομέα: Το συμβούλιο αυτό απαρτίζεται από αγρότες κατά κύρια επαγγελματική δραστηριότητα, που είναι αιρετά μέλη διοικητικών συμβουλίων αγροτικών συνεταιρισμών και των οποίων οι κύριες γεωργικές εκμε­ταλλεύσεις αναφέρονται σε ένα τουλάχιστο σημαντικό προϊόν ή σε μια ομοειδή κατηγορία προϊόντων, επιδιώκοντας να καλυφθούν οι πλέον αντιπροσωπευτικοί κλάδοι της εγχώριας γεωργικής (φυτικής και ζωικής) παραγωγής, με περιφερειακή, κατά το δυνατό εκπροσώπηση.
Το Συμβούλιο Επιχειρηματικού Τομέα: Το συμβούλιο αυτό απαρτίζεται κυρίως από διευθυντικά στελέχη αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ή/και από αιρετά στελέχη που διαθέτουν σημαντική εμπειρία και γνώση σε θέματα επιχειρηματικό­τητας, καλύπτοντας θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μελών (ενίσχυση δομής και οργάνωσης, δίκτυο τοπικών αγορών, ενίσχυση εξω­στρέφειας, αξιοποίηση τεχνολογίας και καινοτομιών, παροχή σύγχρονων-καινοτό­μων υπηρεσιών, αξιοποίηση επιχειρηματικών και χρηματο-οικονομικών εργαλείων, δράσεις παρέμβασης στην αγορά εφοδίων κ.α.).
Το Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού: Πρόκειται, για ένα καθαρά συμβουλευτικό (γνωμοδοτικό) σώμα, που απαρτίζεται από έμπειρα και αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικά στελέχη, το οποίο επεξεργάζεται τους στόχους και τις πολιτικές που αποφασίζουν τα δύο προηγούμενα συμβούλια, εισηγούμενο στο Διοικητικό Συμ­βούλιο του φορέα, τις διαδικασίες, τα μέσα, τον τρόπο υλοποίησής του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα αποτελείται από τα μέλη των Προεδρείων των δύο προαναφερθέντων συμβουλίων (πρωτογενούς και επιχειρηματικού τομέα) και από το διευθυντικό στέλεχος που προβλέπεται να ασκήσει το management του φορέα.
Η Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση των μελών (εταίρων) αποτελεί το ανώτατο όργανο του φορέα και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να διαθέτει σημαντικό εύρος αντιπροσώπευσης (κλαδικό και πε­ριφερειακό). Καλείται/συγκροτείται σε σώμα με απαρτία, λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.
Οι Υπηρεσίες του φορέα: Προφανώς θα απαιτηθεί η λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητική και οικονομική υπηρεσία, υπηρεσία νομικών και φορολογικών θεμάτων) αλλά και υπηρεσίες αναπτυξιακού χαρακτήρα (γεωργικών προϊόντων και
εμπορίου, επιχειρηματικής ανάπτυξης, διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έρευνας και καινοτομίας, επικοινωνίας, Γραφείο Βρυξελλών κλπ), οι οποίες θα προσδιοριστούν με την προετοιμασία και την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου του φορέα.

Iεράπετρα, 13-07-2016
Νίκος Δασκαλάκης
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Πρωτογενή Τομέα στην ΠΕ Λασιθίου
Πρόεδρος ΕΑΣ Ιεράπετρας

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα