Φορολογία αγροτών

482 Προβολές

Σε συνέχεια της όλης συζήτησης που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα σχετικά με την φορολογία των αγροτών και προκειμένου να καταστεί εφικτό να επιλυθούν προβλήματα που εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ύστερα και από την εκφρασμένη βούληση και τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για αντιμετώπισή τους καταθέτω τα παρακάτω με την διευκρίνηση ότι αποτελούν επεξεργασμένες προτάσεις και θέσεις, πολλές από τοις οποίες έχουν εκφραστεί και υιοθετηθεί από τους αγροτικούς φορείς και με την σημείωση ότι επιβάλλεται ιεράρχησή τους και χρονική στοχοθεσία με βάση την οικονομική κατάσταση της χώρας, τους όποιους οικονομικούς και όχι μόνο περιορισμούς.

Αιτήματα – προτάσεις – επισημάνσεις σχετικές με την φορολογία των αγροτών (Φυσικών Προσώπων) και των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Ν.Π.Ι.Δ.)

Επανεξέταση ολόκληρου του φορολογικού καθεστώτος για τους αγρότες και τους φορείς τους με παραγωγικό και κοινωνικό πρόσημο.

Θέσπιση αφορολόγητου ορίου ύψους 12000 ευρώ για τους αγρότες ανά ΑΦΜ, όπως έχει εξαγγελθεί από την νέα κυβέρνηση για όλους τους φορολογούμενους.

Εξαίρεση από το φόρο για τα αγροτικά κτίσματα, τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τις αποθήκες και τα αγροτεμάχια (σύμφωνα με πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης) δεδομένου ότι είναι ανεπίτρεπτο να φορολογούνται οι συντελεστές παραγωγής.

Να οριστεί όριο για υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών με βάση το είδος, χαρακτήρα της αγροτικής δραστηριότητας και σε κάθε περίπτωση πολύ πιο πάνω από αυτό των 15.000 ευρώ (ετήσια ακαθάριστα έσοδα) που τελικά ισχύει.

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών με ετήσια δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 10.000 € (αντί των 5.000 € που τελικά ίσχυσε).

Υιοθέτηση του καθολικού ηλεκτρονικού τιμολογίου και του καθολικού συστήματος ιχνηλασιμότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων (οριστική απάντηση σε ζητήματα αδιαφάνειας, φοροδιαφυγής και πάταξης των «ελληνοποιήσεων», έτσι ώστε και το κράτος να έχει έσοδα και οι αγρότες και οι αγροτικές οργανώσεις να προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό
Δραστική μείωση του ισχύοντος μοναδικού ενιαίου συντελεστή φορολόγησης ύψους 13%.
Πλήρης και οριστική απαλλαγή των αγροτών από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος

Πλήρης διασαφήνιση και εξαντλητική αναφορά του όρου «ακαθάριστα έσοδα» (τι ακριβώς συμπεριλαμβάνεται, διευκρινήσεις για ποσά αποζημίωσης από ΕΛΓΑ-ΠΣΕΑ, αυτοπαραδόσεις προϊόντων, έσοδα από λαϊκές αγορές κ.λ.π.).

Πλήρης διασαφήνιση και εξαντλητική αναφορά του όρου «ακαθάριστα έξοδα» (εργόσημο, ημερομίσθια μελών οικογένειας και απασχολούμενων εργατών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, αποσβέσεις για αγορά γης και παγίων, αγορασθέντα μηχανήματα με ταμειακή χωρίς τιμολόγια, αμοιβές σε είδος, δαπάνες ρεύματος, κοινόχρηστων γεωτρήσεων και ανεμομικτών καθώς και αγοράς νερού, όπως επίσης τόκοι δανείων και άλλα).

Μείωση – εξορθολογισμός των προστίμων σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι 31.12.2013

Εξαίρεση όλων των συνταξιούχων του ΟΓΑ από την ένταξη στο κανονικό καθεστώς ώστε να μην υπάρξει επίπτωση-μείωση στη σύνταξής τους.

Μείωση ποσοστού προκαταβολής φόρου από το 55% στο 20% δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας και έλλειψης ρευστότητας των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και του αγροτικού κόσμου.

Αφορολόγητο με αποδείξεις, όπως ισχύει και για άλλες κατηγορίες φορολογούμενων.

Εξαίρεση αγροτών από ταμειακές μηχανές για την περίπτωση των λιανικών πωλήσεων
Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς και βάσει του Κ.Φ.Α.Σ θα υποχρεώσει τον παραγωγό στην απόκτηση φορολογικών ταμειακών μηχανών για έκδοση αποδείξεων λιανικής κατά την πώληση αγροτικών προϊόντων του από την εγκατάστασή του. Θα του δημιουργήσει και ένα επιπρόσθετο κόστος αλλά και μία νέα διαδικασία που δεν είχε στις ήδη μεγάλες για αυτόν αλλαγές που του επιφέρει το νέο φορολογικό τοπίο. Προτείνεται η έκδοση αθεώρητων αποδείξεων λιανικής, όπως αυτή γίνεται από πωλήσεις πλανοδίως κλπ.
Αγρότες πωλητές λαϊκών αγορών (απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, αντιμετώπιση όπως οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος)

Προτείνεται ο χρόνος γένεσης της υποχρέωσης ΦΠΑ να είναι ο χρόνος είσπραξης – εξόφλησής τους και μέχρι 180 ημέρες γιατί παρατηρούνται φαινόμενα πολύμηνης, μετά την πώληση, εξόφλησης των παραγωγών. Η διαδικασία προβλέπεται από τον κώδικα ΦΠΑ 2859/2000 και θα ανακουφίσει την καταβολή από τους παραγωγούς ΦΠΑ που δεν έχουν ακόμα εισπράξει τις αξίες των πωληθέντων προϊόντων τους.

Τεκμαρτό (εργόσημο) για τον αρχηγό και τα μέλη της οικογένειας της αγροτικής εκμετάλλευσης (έκπτωση)

Όταν δικαιολογούνται έξοδα από εργόσημα αρκεί απόδειξη εργοσήμου ή απαιτούνται τα προβλεπόμενα για τις μισθωτές εργασίες;

Να διευκρινιστεί αν το εργόσημο έχει εφαρμογή στους αυτοαπασχολούμενους σε Εταιρείες Γεωργικού Κλάδου, σε αλιεργάτες και στους αυτοαπασχολούμενους σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Τροποποίηση της χρονικής έναρξης και λήξης της ετήσιας διαχειριστικής χρήσης από 1.7 – 30.6 στον αγροτικό τομέα, λαμβανομένου υπόψη ότι εξυπηρετεί ιδιαίτερα με βάση και τον καλλιεργητικό κύκλο.

Ανάγκη διευκρίνισης/καθορισμού της έδρας και Δ.Ο.Υ. των μετακινούμενων κτηνοτρόφων (δύο έδρες – χειμερινή, θερινή)

Καθορισμός ορίων στις αυτοπαραδόσεις προϊόντων .

Καθορισμός της αμοιβής σε είδος για όλα τα προϊόντα σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή κάθε αγροτικού προϊόντος

Αποφυγή της διπλής φορολόγησης, στις περιπτώσεις που έχουν υπάρξει έξοδα και φορολόγηση τα προηγούμενα χρόνια με βάση το ειδικό καθεστώς και πωλήσεις κατά το έτος 2014 και εφεξής

Καθορισμός συντελεστή απόσβεσης για πολυετείς δενδροκαλλιέργειες (πχ ελιές) και ζωϊκού πληθυσμού πάγιας εκμετάλλευσης

Να μην συσχετίζονται τα κέρδη από αγροτική εκμετάλλευση με το ύψος των λαμβανόμενων συντάξεων οι οποίες έχουν ήδη υποστεί μεγάλη πτώση .

Σπορές το 2013, συγκομιδή το 2014, δαπάνες 2013 που αφορούν καλλιέργειες του 2014, πως αντιμετωπίζονται φοροτεχνικά;

Λόγω των διαφόρων προβλημάτων που θα δημιουργηθούν και μέχρι να εξομαλυνθεί η διαδικασία και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα των αγροτών, λαμβανομένων υπόψη και των προβλημάτων μετακίνησης σε ορεινές και δύσβατες περιοχές που δραστηριοποιούνται οι αγρότες, προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα ετήσιας υποχρέωσης υποβολής ΦΠΑ των αγροτών με υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης (να οριστεί ρητά).
Ρητά να ορίζεται πως η ένταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς θα θεωρείται ΝΕΑ έναρξη για τον προσδιορισμό των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3869/2011.
Να προσδιοριστεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους για τον εξολογιστικό προσδιορισμό των κερδών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (Αυτοέλεγχοι κ.λ.π.).
Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά 12μηνο (και όχι ανά τρίμηνο)
Μη έκδοση τιμολογίων για εισπραχθέντα ποσά επιδοτήσεων (κοινοτικές ενισχύσεις 1ου πυλώνα)από ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.1.1, 8.1.2.του άρθρου 8 της ΠΟΛ 1003/31.12.14 προβλέπεται η μη έκδοση τιμολογίου για τις επιδοτήσεις )
Μη φορολόγηση εισπραχθέντων ποσών επιδοτήσεων – δήλωσή τους μόνο σε ειδικό πεδίο στη φορολογική δήλωση με επισύναψη του αντίστοιχου παραστατικού καταβολής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαία και η άμεση έκδοση σχετικής ΠΟΛ.
Παράταση μέχρι την 30.06.2015 για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.
Επαναφορά του ορίου των 300 ευρώ για διενέργεια διασταυρώσεων.
Καθορισμός μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής ενός εύλογου ορίου για διόρθωση αποκλίσεων (για να αποφεύγεται η πραγματοποίηση επανελέγχων και διορθώσεων για ασήμαντα ποσά (σήμερα για 0,01 ευρώ)).
Επαναπροσδιορισμός ημερομηνιών απογραφής και δήλωσης αποθεμάτων
Κατάργηση των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν4172/2013 με βάση τις οποίες επιβλήθηκε αυτοτελής φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών των αγροτικών συνεταιρισμών , που έχουν σχηματιστεί βάσει του ν2238/1994.
Το ΦΠΑ να αποδίδεται από τους συνεταιρισμούς κατευθείαν στους παραγωγούς –μέλη τους μέσω των εκκαθαρίσεων (κατάργηση σχετικών διατάξεων της ΠΟΛ 1116/2014). ʼλλως δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα καθότι οι παραγωγοί-μέλη των συνεταιρισμών παρουσιάζουν σημαντικά ποσά πιστωτικό ΦΠΑ με ότι αρνητικό οικονομικά για αυτούς συνεπάγεται.
Διευκρινήσεις και νομοθέτηση μέτρων για το θέμα της ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο (ΔΟΥ και Ασφαλιστικούς Φορείς).
Διευκρινήσεις και ενημέρωση για το θέμα των κόκκινων δανείων (αγροτικών) που προτίθεται να νομοθετήσει η κυβέρνηση.
Πρόβλεψη για ειδική αντιμετώπιση (απαλλαγή) των αγροτών που εμπλέκονται εν αγνοία τους τεκμηριωμένα σε εισπράξεις επιστροφής φόρου από πλαστά και εικονικά τιμολόγια
Να δοθεί η δυνατότητα για τη χρήση του 2014 να εκπέσουν και οι δαπάνες (πάνω από 500 ευρώ) ακόμα και αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω τραπέζης λόγω της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του νέου τρόπου φορολόγησης και της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος του αγρότη.

Επιπρόσθετα των παραπάνω είναι επιτακτικά αναγκαίο να παρασχεθούν άμεσα οι ακόλουθες διευκρινίσεις επί των κατωτέρω θεμάτων που εκκρεμούν
Επιχορηγήσεις και Αποζημιώσεις. ( Πώς και Πότε φορολογούνται ;).
Διευκρινήσεις για την έννοια της «μεταποίησης», επιπλέον αυτών που δόθηκαν με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014. και τίτλο « Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)»
Προκύπτει πιθανότητα να θεωρηθούν σαν μεταποίηση απλές διαδικασίες , απόσταξη σταφυλιών και να φορολογηθούν με συντελεστή 26% .
Προσδιορισμός του αποτελέσματος ( επιμερισμός των κοινών δαπανών) όταν στην ίδια αγροτική εκμετάλλευση υπάρχουν κλάδοι (παραγωγή αγροτικών προϊόντων και μεταποίηση ή παροχή υπηρεσιών ) για τους οποίους ισχύει διαφορετικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος (13% ή 26%).
Δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου ( κατά 50% ) συντελεστή λόγω της ιδιότητας του Νέου Επιτηδευματία.
Τι θα ισχύσει με την ιδιοχρησιμοποίηση αγροτικής γης και ακινήτων. Σύμφωνα με το Αρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία. « 1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων».
Θα ισχύσει και για τους αγρότες (δεδομένου του επηρεασμού του κέρδους από τις καιρικές συνθήκες), η γενική διάταξη της μη δυνατότητας μεταφοράς στο επόμενο έτος τυχόν φορολογικής ζημιάς, όταν ο Αγρότης έχει «τεκμήρια διαβίωσης»;
H Δ.Ο.Υ (είναι στη διακριτική τους ευχέρεια) δεν δέχονται χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτικών εκτάσεων με ετήσιο μίσθωμα μικρότερο των 960 ευρώ ετησίως. Πρέπει να εκδοθεί ΠΟΛ.
Ο νέος Νόμος 4305/2014 που ψηφίστηκε στις 31.10.14, οριστικοποιεί τη φορολογία των τεκμηρίων των αγροτών με 13%. Στην περίπτωση αυτή όμως, δεν μεταφέρεται η ζημιά στην επόμενη χρονιά. Έχουμε λοιπόν θέμα με τις περιπτώσεις όπου η παραγωγή θα πουληθεί το επόμενο έτος και σε συνδυασμό με πιθανή πώληση της παραγωγής του 2015 εντός του έτους, μιλάμε για διπλασιασμό πωλήσεων χωρίς τα έξοδα του 2014.

Επίσημες δεσμεύσεις, προηγούμενων κυβερνήσεων

α) Μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος από 55% σε 27,5% . Σύμφωνα με Δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τις ρυθμίσεις για τους αγρότες (6 Φεβρουαρίου 2014)», « Οι αγρότες που εντάσσονται στο νέο καθεστώς φέτος θα έχουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος (με τη δήλωση που θα υποβληθεί το 2015) 27,5% αντί 55%.».
β) Φορολογική αναγνώριση των ημερομίσθιων των μελών της αγροτικής οικογένειας.
γ) Φορολόγηση, ως αγροτικού, του εισοδήματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μέχρι 100KW.
( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ- Γραφείο Τύπου : Δελτίο Τύπου της 29/10/2014).
δ) Επιδότηση των αγροτών για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
Αφορά μια παλιά ( ξεχασμένη μάλλον) «δέσμευση» : «Το λογιστικό κόστος για την τήρηση των βιβλίων εσόδων- εξόδων των αγροτών θα επιδοτείται, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός ( τότε ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος, ….. Ειδικότερα, στο πλαίσιο σύσκεψης για τη συμβολαιακή γεωργία, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία στο Βόλο, ο κ. Χαρακόπουλος είπε χαρακτηριστικά πως «η αλλαγή στη φορολόγηση των αγροτών εκτός των άλλων έχει σαν στόχο και τη μείωση στις τιμές που τα αγροτικά προϊόντα φτάνουν στον καταναλωτή. Με εντολή του Αντώνη Σαμαρά, μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι το λογιστικό κόστος για την τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων από τους αγρότες, θα επιδοτείται ………….». (Πηγή: ΑΜΠΕ)
Με Τροπολογία (αρ. πρωτ.1996/18-11-2014) που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» ζητούσε:
Α) « Αιτιολογική Έκθεση : Στο τέλος του χρόνου οι αγρότες, είτε τηρούν καταστάσεις εσόδων – εξόδων είτε «κρατούν» βιβλία, θα φορολογηθούν με συντελεστή 13%. Όμως ακόμη,
α) δεν έχουν εξαιρεθεί από την φορολόγηση του εισοδήματος των αγροτών, τα ημερομίσθια του αγρότη και των μελών της οικογένειας του, μέχρι το ύψος των 9.000 ευρώ. (Δέσμευση Θεοχάρη)
β) Φορολογούνται ως τεκμήρια διαβίωσης τα χωράφια, σπίτι, οικόπεδο, μηχανήματα, ενώ πληρώνουν 2ηφορά ΕΝΦΙΑ για όλα τα παραπάνω εκτός από τα μηχανήματα. Ακόμη, ενώ τα έσοδα ενός αγρότη είναι πολύ μικρά, με τον συνυπολογισμό και την φορολόγηση των τεκμηρίων διαβίωσης καλείται να πληρώσει τα μισά ως φόρο. Π.χ. , ένας αγρότης με κέρδος 5.000 ευρώ και τεκμήρια διαβίωσης ύψους 15.000 ευρώ (ελάχιστα για μία αγροτική οικογένεια), τότε καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος 1.950 ευρώ και αν συνυπολογισθεί η προκαταβολή φόρου 27,5%, τότε το ποσό φθάνει τα 1.950 + 536, 25 = 2.486,25 ευρώ. Δηλαδή, από το κέρδος των 5.000 ευρώ, μείον 2.486,25 μένουν 2.513,75 ευρώ. Η φορολόγηση των τεκμηρίων διαβίωσης πρέπει να καταργηθεί.
γ) ο αγρότης ενώ είναι παραγωγός και όχι επιτηδευματίας, του έχει επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος.
δ) οι κοινοτικές ενισχύσεις δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους αγρότες, με στόχο την συνέχιση της καλλιέργειας από τον αγρότη. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν πρέπει να θεωρηθούν εισόδημα και δεν πρέπει να φορολογούνται. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν πρέπει ούτε να παρακρατούνται.
ε) η καταβολή προκαταβολής φόρου ορίσθηκε από το 55% στο 27,5%. Όμως, η αγροτική επιχείρηση δεν έχει σταθερή παραγωγή (ζημιές από καιρικά φαινόμενα, αρρώστιες κ.α.) ούτε αποδίδει σταθερό εισόδημα. Η καταβολή προκαταβολής φόρου έστω και 27,5 % για την πλειοψηφία των αγροτών είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη και πρέπει να καταργηθεί.»
Β) ( Προτεινόμενο ) ʼρθρο :
« α. Εξαιρούνται από την φορολογία εισοδήματος τα ημερομίσθια του αγρότη και των μελών της οικογένειας του, μέχρι του ύψους των 9.000 ευρώ
β. Εξαιρούνται από την φορολογία εισοδήματος, τα τεκμήρια διαβίωσης.
γ. Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες.
δ. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν φορολογούνται.
ε. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν παρακρατούνται.
στ. Οι αγρότες εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής προκαταβολής φόρου.
Σημειώνεται ότι, οι τροπολογίες αυτές, δεν έγιναν δεκτές, γιατί σύμφωνα με τον Κον Χρήστο Σταϊκούρα (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών) «απαιτείται κατ’ αρχάς μελέτη των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αξιολόγηση των συνεπειών τους και ποσοτικοποίηση των ενδεχόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η αποδοχή τους για ένταξη στο παρόν σχέδιο νόμου» , και άρα τα θέματα παραμένουν «ανοιχτά».
Η «Τροπολογία» κατατέθηκε ξανά, από βουλευτές, κατά την συζήτηση του Νόμου για «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» αλλά πάλι δεν ψηφίστηκε.
Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει ανάγκη ριζικών αλλαγών που θα καθορίζονται χρονικά με βάση την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας και άμεσες διευκρινήσεις σε ζητήματα ποτ εκκρεμούν.

Ιεράπετρα, 06-03-2015

Δασκαλάκης Νικόλαος
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
σε θέματα Πρωτογενή Τομέα στην Π.Ε. Λασιθίου

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας