Πόλη μου, πίκρα και καημός, πόλη μου, φως κι ελπίδα

411 Προβολές

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΦΟΝΤΟ
ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΗΤΕΙΑ ΠΟΥ ΦΘΙΝΕΙ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ

Πόλη μου, πίκρα και καημός, πόλη μου, φως κι ελπίδα…
(«Σημεία Αναφοράς» του Ν.Π.)

Όπως είναι γνωστό, ο βασικός σκοπός της προεκλογικής περιόδου είναι να δώσει την ευκαιρία στα σχήματα που συμμετέχουν στις εκλογές (κόμματα, συνδυασμούς κ.α. ανάλογα) να προβάλλουν δημόσια τις αρχές και τα προγράμματά τους τόσο για την ενημέρωση των πολιτών όσο και για να γίνει συζήτηση πάνω σε αυτά.
Όπως δείχνει η πείρα, προκειμένου περί αυτοδιοικητικών εκλογών (περιφερειακών και δημοτικών δηλαδή) όλοι σχεδόν οι συνδυασμοί διακηρύσσουν τις ίδιες περίπου αρχές: τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την αξιοκρατία, το κοινό συμφέρον, το κοινωνικό κράτος, τη συνεργασία, τη διαφάνεια, την αμεροληψία, την ηθική ακεραιότητα, την ειλικρίνεια, τη συμμετοχή των πολιτών και το σεβασμό της γνώμης τους και τα όμοια.
Η σύμπτωση όλων σχεδόν στις ίδιες αρχές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν την πρόθεση να τις τηρήσουν, έχει ασφαλώς τη σημασία της. Δείχνει ότι η αξία των αρχών αυτών είναι αδιαμφισβήτητη και ότι όλοι οφείλουν να τις εφαρμόζουν.
Με τα προγράμματα ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ένα πρόγραμμα, για να είναι αξιόπιστο, εκτός από το όραμα του συνδυασμού πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση της υφιστάμενηςκατάστασης, στόχους και προτεραιότητες, μεθόδους και μέσα (κυρίως χρηματικά) φορείς και ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων και φυσικά όλα τα παραπάνω να είναι συμβατά μεταξύ τους,ενώ ο χρονικός ορίζοντας των περιφερειακών και δημοτικών προγραμμάτων είναι εκ των πραγμάτων τετραετής. Τα προεκλογικά προγράμματα δεν μπορεί ασφαλώς να είναι λεπτομερειακά και ακριβή αλλά και δεν πρέπει να είναι απλές διακηρύξεις. Μπορεί και πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω σε στοιχειώδες επίπεδο. Στην ουσία μπορεί και επιβάλλεται να είναι αξιόπιστα Προγράμματα Δράσης τετραετούς ορίζοντα.
Η ΚΑΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Η παρούσα συγκυρία ωστόσο παρέχει τη δυνατότητα στους υποψήφιους αυτοδιοικητικούς Συνδυασμούς να δεσμευτούν μέσω του Προγράμματος Δράσης, για τον καταρτισμό και την κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας ή του Δήμου τους. Το πλεονέκτημα της παρούσας συγκυρίας που επιτρέπει τον καταρτισμό και την υλοποίηση ενός τέτοιου – Ολοκληρωμένου Προγράμματος Οικονομικής, Κοινοτικής, Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης είναι ότι το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων Αυτοδιοικητικών Αρχών (1.9.2019) έως την έναρξη της επόμενης εξαετούς προγραμματικής περιόδου της Ε.Ε., (1.1.2021), είναι 16 μήνες. Ένα διάστημα δηλαδή αρκετό, αν τα πράγματα τρέξουν με εντατικούς ρυθμούς, για τον καταρτισμό του προγράμματος, ενώ απομένει και ένα διάστημα τριών περίπου ετών της δημοτικής θητείας, αρκετό για την υλοποίηση σε μεγάλο βαθμό του προγράμματος. Το οποίο μπορεί, με τις απαραίτητες έτσι κι αλλιώς τροποποιήσεις, να υλοποιήσει πλήρως η (μεθ) επόμενη Αυτοδιοικητική Αρχή.
Το πρώτο μάλιστα υλικό για τον καταρτισμό του προγράμματος είναι ήδη έτοιμο. Πρόκειται για τους πέντε στόχους πολιτικής της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2021-2027) που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στην Αθήνα στις 1.3.2019.Και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι στους τέσσερις από τους πέντε στόχους περιλαμβάνονται πολλές κατηγορίες σημαντικών έργων και δράσεων που αφορούν τους δήμους. Όπως ενδεικτικά: εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών (βιολογικοί καθαρισμοί δηλ. κ.α.), υποδομές και μέτρα πρόληψης φυσικών καταστροφών, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αξιοποίηση Α.Π.Ε., ενδυνάμωση μικρών δήμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας, βελτίωση συστημάτων υγείας και περίθαλψης, επενδύσεις προώθησης ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε νησιά, ορεινές ζώνες κλπ.
Τα ΕΣΠΑ είναι ασφαλώς βασική πηγή χρηματοδότησης· υπάρχουν ωστόσο και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε., όπως και οι εθνικοί πόροι, που μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν.
Δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τα επόμενα στάδια μέχρι την προκήρυξη των διαφόρων μέτρων. Ωστόσο ένα είναι βέβαιο, ότι στα προγράμματα χρηματοδότησης θα ενταχθούν τα έργα και οι δράσεις που έχουν ικανοποιητική ωριμότητα· και όσο υψηλότερη ωριμότητα, τόσο καλύτερα. Η ωρίμανση των έργων και δράσεων που θα προτείνονται από τους δήμους και άλλους φορείς (δηλαδή η ύπαρξη χώρων, όπου αυτό χρειάζεται, μελετών, εγκρίσεων, αδειών κλπ.) είναι το μεγάλο στοίχημα, το μαγικό κλειδί!

Αλλά δεν ενδιαφέρουν ασφαλώς μια περιοχή μόνο τα έργα, οι υπηρεσίες και δράσεις της αρμοδιότητας του δήμου. Ενδιαφέρον και μάλιστα θεμελιώδες έχουν και τα μεγάλα έργα, όπως για τον τόπο μας ο ΒΟΑΚ και ο ΝΟΑΚ, το Αεροδρόμιο, το Λιμάνι, το Νοσοκομείο, η Εκπαίδευση, η Επάρκεια του Νερού, η Παραγωγή, η Επιχειρηματικότητα κ.α. Ενώ θεμελιώδους σημασίας αναδείχτηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και τα έργα, τα μέτρα και οι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και άλλες αιτίες.
Στη διεκδίκηση, προώθηση και καλή λειτουργία των έργων και των υπηρεσιών αυτών μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά οι Δήμοι και τα Νομικά τους Πρόσωπα, καθώς και οι άλλοι φορείς, επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κοινωνικοί κ.α. Αλλά όχι μόνο με πολιτικές αποφάσεις και λαϊκές κινητοποιήσεις, που πολλές φορές είναι απαραίτητες αλλά ταυτόχρονα και πάντα με τεκμηρίωση και στήριξη, όπως είναι οι μελέτες σκοπιμότητας και αποδοτικότητας για την τοπική και εθνική οικονομία και Ανάπτυξη και η συμβολή στην προετοιμασία και ωρίμανση έργων και δράσεων. Αυτή είναι η σοβαρή και αποτελεσματική μέθοδος δράσης.
Οι μεγάλες κουβέντες (θα καταστήσομε τη Σητεία κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου! ).
Η πολιτική ανεπάρκεια η ιδιοτέλεια (δηλαδή θα καλέσομε στα εγκαίνια του Αεροδρομίου και την Κυβέρνηση;!).
Οι άναρθρες κραυγές (είστε εχθροί του τόπου μας και θέλετε να μας καταστρέψετε).
Οι παιδαριώδεις φαντασιώσεις (θα στήσομε μια τσιμεντένια καρδιά – δέκα τόνους μπετόν στην πλατεία δίπλα στην προτομή του Βιτσέντζου Κορνάρου και θα έρχονται οι ερωτευμένοι της Γηςνα φωτογραφίζονται μπροστά της και θα πήξομε στον τουρισμό!). Αυτά και άλλα όμοια μας εκθέτουν και μας κάνουν να μη μας παίρνει κανείς στα σοβαρά με όλες τις θλιβερές συνέπειες για τον τόπο.
Αλλά ας επανέλθομε στους σοβαρούς τρόπους δράσης. Οι υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα, οι φορείς του δήμου, καθώς και ανεξάρτητοι φορείς και πολίτες μπορούν να συμβάλουν στον καταρτισμό του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης και στην ωρίμανση των έργων και δράσεών του. Οι κατεξοχήν μάλιστα κατάλληλοι φορείς για την κατάρτιση τέτοιων προγραμμάτων και για την ωρίμανση έργων και δράσεων είναι οι Αναπτυξιακές Εταιρίες της Αυτοδιοίκησης. Με την προϋπόθεση φυσικά ότι διαθέτουν τον βασικό πυρήνα των στελεχών που απαιτούνται.
Ένας τέτοιος φορέας ήταν ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ), ο οποίος μάλιστα είχε καταρτίσει ένα από τα δύο πρώτα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΤΑΠ) στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ είχε συντάξει και υλοποιήσει με χρηματοδοτήσεις που πέτυχε από την Ε.Ε. πλήθος τομεακών και ειδικών προγραμμάτων, έργων και δράσεων. Σήμερα δυστυχώς ο ΟΑΣ παρά τη μεγάλη ικανότητα και εμπειρία των τριών στελεχών που απέμειναν μετά τα γεγονότα του Ιουνίου του 2015, δε διαθέτει τον απαιτούμενο πυρήνα των στελεχών και τη δυνατότητα αυτή.
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Όπως είπαμε, η προεκλογική περίοδος παρέχει τη δυνατότητα στους Συνδυασμούς να προβάλλουν τις αρχές και τα προγράμματά τους. Ωστόσο, όσο καλές κι αν είναι οι αρχές και τα προγράμματα, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει την εφαρμογή τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι απρόβλεπτοι παράγοντες αλλά κυρίως γιατί ο ρόλος των προσώπων που θα λάβουν την εντολή να τα εφαρμόσουν είναι καθοριστικός.Πολύ περισσότερο μάλιστα ο ρόλος του δημάρχου, αφού το δημοτικό σύστημα εξακολουθεί να παραμένει δημαρχοκεντρικό. Επομένως το πρώτο κριτήριο επιλογής των προσώπων είναι η αξιοπιστία, ενώ θεμελιώδη σημασία έχουν επίσης οι ικανότητες και ο χαρακτήρας των προσώπων. Στις ικανότητες ανήκουν, ανάμεσα σε άλλα,η συνεργασιμότητα και η συλλογικότητα και στον καλό χαρακτήρα η ευθύτητα και ειλικρίνεια,Ιδιότητες που πάντα ήταν απόλυτα απαραίτητες αλλά ιδιαίτερα στην εποχή μας και πιο πολύ στους χώρους υποχρεωτικής συλλογικής λειτουργίας και πολλαπλών σχέσεων, όπως είναι οι Δήμοι.
Στον Δήμο μας, από όσα ήδη έχουν γίνει γνωστά, προκύπτει ότι όλοι οι συνδυασμοί περιλαμβάνουν αξιόλογους υποψήφιους συμβούλους, ενώ αξιόλογοι είναι κατά τη γνώμη μας και οι υποψήφιοι δήμαρχοι κύριοι Ζερβάκης, Καραμανωλάκης, Κουρουπάκης, Συμεωνίδης. Εξαίρεση κατά τη γνώμη μου, οφείλω να πω ευθαρσώς, αποτελεί ο σημερινός δήμαρχος κύριος Πατεράκης, ο οποίος είναι εντελώς ακατάλληλος. Αυτό απέδειξε δυστυχώς κατά τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο με τις δυο θητείες του και περισσότερο με τη δεύτερη, τη θητεία της αλαζονείας, όπως είχα εξηγήσει έγκαιρα και της διάλυσης, όπως δυστυχώς συνέβη.
Διευκρινίζω ότι ούτε είχα ούτε έχω καμιά προσωπική διαφορά με τον κύριο Πατεράκη. Αλλά εκφράζω τη γνώμη μου αποκλειστικά από συναίσθηση ευθύνης και από το χρέος που έχω απέναντι στον τόπο μας.Ο τόπος αυτός είναι ανάγκη να ξεφύγει από το βαθύ τέλμα και την τροχιά διάλυσης στην οποία έχει περιέλθει.Και ασφαλώς χρειάζεται και είναι άξιος μιας ικανής και αξιόπιστης Δημοτικής Αρχήςκαι ενός καλύτερου μέλλοντος.
Λυπούμαι που ο κύριος Πατεράκης κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του διέλυσε πρώτα, όσο του ήταν δυνατό, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας (Ο.Α.Σ., Α.Α.Ε., ΟΤΑ) μια από τις ευρωστότερες οικονομικά και αποδοτικότερες σε έργο αναπτυξιακές Εταιρίες της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ύστερα διέλυσε, όσο του ήταν δυνατό, τον ίδιο τον Συνδυασμό του που περιελάμβανεπολλά αξιόλογα στελέχη. Και τέλος, όπως λέει ο δημοτικός σύμβουλος κ.Δημητροπουλάκης και πολλοί άλλοι, με την εφαρμογή ιδιοκτησιακών πρακτικών και καθεστωτικών αντιλήψεωναπέτρεψε τη συμμετοχή του πολίτη, τη συμπόρευση της Τοπικής Κοινωνίας και των φορέων του Δήμου προς ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο. Διέλυσε δηλαδή,όσο του ήταν δυνατό, και τον Δήμο – τη συλλογική λειτουργία του, που είναι η πεμπτουσία της ύπαρξης και της ζωής του πανάρχαιου θεσμού. Γιατί τον θεώρησε ιδιοκτησία του, γιατί ήθελε ο ίδιος να γίνει καθεστώς στον Δήμο!
Σε άρθρο μου με τίτλο «ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ», που δημοσιεύτηκε στα Μ.Μ.Ε. του Νομού μας τον Ιανουάριο του 2016, εξηγούσα και τεκμηρίωνα αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος. Δυστυχώς το άρθρο αποδείχτηκε όχι μόνο πέρα για πέρα αληθινό αλλά και προφητικό. Στο άρθρο αυτό έγραφα:
«Κατάλαβα (στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18.12.15) γιατί πολλοί νέοι αλλά και μεγαλύτεροι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν περιέλθει σε πλήρη απογοήτευση, έχουν εξαντληθεί οι αντοχές τους. Και αυτό είναι εξαιρετικά δυσοίωνο σημάδι, είναι σημάδι διάλυσης και εκφυλισμού.»
«Ένα από τα μεγάλα και κρίσιμα προβλήματα είναι αναμφίβολα η λειτουργία και εκπροσώπηση του Δήμου. Είναι η μάνα των πολλών (μικρών και μεγάλων) προβλημάτων!». Αυτά από τις απίστευτα αναξιόπιστες και παραπλανητικές συμπεριφορές του κ. Πατεράκη, όπως λεπτομερώς αναφέρω στο άρθρο. Δυστυχώς με το υψηλό ποσοστό ψήφων που έλαβε στις εκλογές του 2010 εμφάνισε το σύνδρομο του Δαρείου δηλαδή «υπεροψίαν» και «μέθην», όπως λέει ο Καβάφης
Σημείωνα επίσης στο άρθρο:
«Καταλαβαίνω ασφαλώς ότι με τις επισημάνσεις αυτές θα στοχοποιηθώ ακόμη περισσότερο». Έτσι κι έγινε. Λίγο μετά τη δημοσίευση του άρθρου συνέβησαν πράγματα καθόλου τιμητικά που δεν έχουν γίνει γνωστά, όπως: Ο κ. Πατεράκης, ως δήμαρχος, υπέβαλε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την υπ΄αρ. πρωτ. 25/18-03-16 έγγραφη αναφορά του σχετική με την σύνταξή μου.Με βάση την αναφορά αυτή έγινε στη σύνταξή μου προσωρινή περικοπή. Η αναφορά αυτή, σύμφωνα με τη γνώμη ειδικευμένων νομικών, η οποία τεκμηριώνεται πλήρως στην από 21.2.17 ένστασή μου, είναι πολλαπλώς αβάσιμη. Ανεξάρτητα, ωστόσο, από αυτό η ενέργεια αυτή του κυρίου Πατεράκη αποτελεί αναμφίβολα νέα πράξη στοχοποίησής μου, νέα πράξη εκδικητικότητας. Και δυστυχώς εισάγει νέα ήθη στον πολιτικό βίο του τόπου, που αλίμονο αν γενικευτούν. Αντί συναίνεσης και συνεργασίας για ταπροβλήματα του τόπου θα έχουμε αναφορές, μηνύσεις και δικαστήρια, που θα τον οδηγήσουν σε ακόμα βαθύτερο τέλμα.
Αλλά αποκαλυπτική του χαρακτήρα του κ. Πατεράκη είναι και η ακόλουθη συμπεριφορά του. Ενώ από τον Ιούλιο του 2015, οπότε ο Γιάννης Δρακάκης και εγώ απομακρυνθήκαμε από τον ΟΑΣ, ο κ. Πατεράκης ως Πρόεδρος του Δ.Σ. είχε αναλάβει την διοίκησή του, από τότε έως τώρα, παρά τα επανειλημμένα έγγραφα αιτήματά μου, έχει αποφύγει συστηματικά να αναλάβει και εγγυητής των δανείων του Οργανισμού, ύψους σήμερα περίπου 900.000 ευρώ και έτσι μέχρι σήμερα παραμένω εγγυητής των δανείων αυτών.
Έτσι έχομε το πρωτοφανές και απίστευτο φαινόμενο άλλος να διοικεί έναν Οργανισμό και άλλος να έχει την ευθύνη και να υποστεί τις συνέπειες πιθανών άστοχων ή λανθασμένων ενεργειών ή αποφάσεων της διοίκησης. Και να κρατείται έτσι όμηρός της.
Και αυτό αποτελεί δυστυχώς εισαγωγή νέων ηθών στον δημόσιο βίο του τόπου.
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι επίσης το εξής γεγονός. Όταν τον Ιούνιο του 2015 παραμονές της Γ.Σ. και των γεγονότων στον ΟΑΣ κυκλοφορούσε ακόμη και στο διαδίκτυο ότι ο ΟΑΣ ελάμβανε το τερατώδες ποσόν των 50.000 ευρώ για κάθε ένα από τα τρία διεθνή συνέδρια που υλοποιούσε (μαζί με την εταιρία ΕΤΑΜ) με ανάθεση από τον Δήμο Σητείας, αντί του πραγματικού ποσού των 10.000 ευρώ, ζήτησα από τον κ. Πατεράκη να εκδώσομε οι τρείς φορείς (Δήμος, ΟΑΣ, ΕΤΑΜ) δελτίο τύπου και να αποκαθιστούμε την αλήθεια, ο κ. Πατεράκης αρνήθηκε επίμονα μέχρι τέλους! Είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις η νέα επιχείρηση ηθικής υπονόμευσης του ΟΑΣ, που πολίτες πετούσαν κατά πρόσωπον στα στελέχη του: «Τρώτε όλοι σας εκεί μέσα!» Ο κ. Πατεράκης δεν ήθελε να συμπράξει για να σταματήσει αυτή η δυσφήμηση του ΟΑΣ, αλλά άφηνε να περνά η λάσπη στην κοινωνία, την οποία και είπε στη Γ.Σ. ότι συμβουλεύτηκε γιατην απομάκρυνση του Γιάννη Δρακάκη και εμένα από τον Οργανισμό! Έγινε έτσι συνένοχος της ηθικής υπονόμευσης του ΟΑΣ και των ανθρώπων του, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τα σχέδιά του!
Διερωτώμαι λοιπόν με περίσκεψη: Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τέτοια χαρακτηριστικά, με τέτοιες πρακτικές, νοοτροπίες και συμπεριφορές, με τέτοιο παρελθόν να παίξει θετικό ρόλο στον Δήμο και τους θεσμούς και μάλιστα σε συνθήκες όπου απαιτείται συναίνεση, συνεργασία και συλλογική δράση, όπως επιβάλλει ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση, ο γνωστός «Κλεισθένης», αλλιώς οι Δήμοι μπορεί να πέσουν σε παραλυσία;
Σε ό,τι αφορά το έργο του Δήμου κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια, συμφωνώ πλήρως με τις κριτικές που έχουν διατυπωθεί από πολλούς δημοτικούς παράγοντες και πολίτες. Αναμφίβολα είναι ασύγκριτα κατώτερο από εκείνο που θα υλοποιείτο, αν στη θέση του κυρίου Πατεράκη είχαμε ένα δήμαρχο αξιόπιστο, ικανό, ενωτικό και ίσιο «ντρέτο» όπως λέει ο λαός μας. Η βιομηχανία δελτίων τύπου, δηλώσεων, συνεντεύξεων, φωτογραφιών κλπ. δεν κατόρθωσε ασφαλώς να κρύψει τη γύμνια σε έργα. Μας έκαμε μόνο εκείνο που αναφέρει ο Θουκυδίδης: «θεατές λόγων και ακροατές έργων».
Σημειώνω και στο άρθρο αυτό: «Καταλαβαίνω ασφαλώς ότι με τις επισημάνσεις αυτές θα στοχοποιηθώ ακόμη περισσότερο». Πιθανότατα. Αλλά είχα χρέος απέναντι στον τόπο μου, στους συνδημότες μου, στη νέα γενιά, να εκθέσω τα παραπάνω και να πω τη γνώμη μου. Το έπραξα με λύπη μου αλλά με το χέρι στην καρδιά και με ήσυχη τη συνείδησή μου.
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΗΤΕΙΑ ΠΟΥ ΦΘΙΝΕΙ….
Ας δούμε τώρα, τελειώνοντας, τη γενική εικόνα του Δήμου μας.
Ο Δήμος μας φθίνει. Φθίνει πληθυσμιακά, παραγωγικά, οικονομικά. Καταρρέει όλο και περισσότερο ο ανθρωπογεωγραφικός του ιστός, απερημώνεται κάθε μέρα η ύπαιθρος, αποδομείταιμε γρήγορους ρυθμούς η πόλη. Και το χειρότερο: οι νέοι του Δήμου μας δε βλέπουν το μέλλον τους – και με το δίκιο τους – στον τόπο τους, στον τόπο μας. Αυτό έδειξε, όπως πληροφορούμαι, και πρόσφατη έρευνα. «Ο τόπος μας δε φαίνεται να έχει μέλλον», όπως τόνισα και στο δημοτικό συμβούλιο πριν από τρία χρόνι. Και η βασική αιτία της παρακμής δεν είναι η κρίση. Η κρίση της χώρας υπάρχει και στον Άγιο Νικόλαο και στη Ιεράπετρα και σε όλη την Ελλάδα. Και όμως και ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Ιεράπετρας – για να περιοριστούμε σε γειτονικούς καιομόλογους δήμους – αναπτύσσονται και πληθυσμιακά και παραγωγικά και οικονομικά και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς.
Ασφαλώς μια αιτία της παρακμής του Δήμου μας είναι η έλλειψη συγκοινωνιακών υποδομών (Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ, Λιμάνι), επί δεκαετίες, όταν περνούσε το κύμα της τουριστικής ανάπτυξης. Αλλά είναι άραγε μόνο αυτή η αιτία; Δεν υπάρχουν άραγε και αίτια ενδογενή, δεν υπάρχουν «οικεία κακά», όπως έλεγαν οι αρχαίοι;
Αλλά αυτά δεν είναι ασφαλώς θέματα που συζητούνται σε προεκλογικές περιόδους. Όπως και δεν είναι θέματα που πρέπει να ξεχνιούνται μετεκλογικά. Εκείνο που προέχει σήμερα είναι η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. Και σε επίπεδο Συνδυασμών και σε επίπεδο υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και άλλων αιρετών. Χωρίς άξιους και ικανούς εκπροσώπους ο τόπος δε θα πάει μπροστά. Ο παλαιοκομματισμός που φέρνει ακατάλληλους στην εξουσία είναι η κατάρα της πολιτικής μας ζωής.Και όσοι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, για να πάρουν ψήφους, μεταξύ άλλων διαδίδουν ότι, αν εκλεγούν, θα αναλάβουν δημοτικά αξιώματα (αντιδήμαρχοι, προέδροι φορέων κ.α.) και θα μπορούν να κάνουν «εξυπηρετήσεις» δεν το κάνουν καθόλου καλά.Και οι πολίτες πρέπει να τους αντιμετωπίζουν κατάλληλα. Το ίδιο ασφαλώς επιβάλλεται να γίνει και με τις άλλες μεθόδους του πολυπλόκαμου τέρατος του παλαιοκομματισμού και με την άλλη μεγάλη πληγή της πολιτικής μας ζωής, τη διαβολή. Ο τόπος χρειάζεται ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ. Αλλιώς θα βουλιάζει όλο και περισσότερο.
Όπως είπαμε, η Σητεία φθίνει, αποδομείται, δε φαίνεται να έχει μέλλον, διώχνει τα παιδιά της.
Αλλά και η Σητεία λάμπει!
Με το φυσικό της περιβάλλον «μοναδικό στην Ελλάδα και την Ευρώπη».
Με τους λαμπρούς πολιτισμούς της, τον αρχαίο και τον αναγεννησιακό που αναγνωρίζονται κάθε μέρα και περισσότερο.
Με την πλούσια παράδοση και το ήμερο πρόσωπό της που γοητεύουν και συγκινούν.
Αλλά η Σητεία μπορεί και να ελπίζει:
Χάρη στην πολύ αξιόλογη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία της.
Χάρη στον ιδιαίτερα πλούσιο εθελοντισμό της κοινωνίας της.
Χάρη στις θαυμαστές επιδόσεις πολλών παιδιών της στις επιστήμες και στα γράμματα, στις τέχνες, στα επαγγέλματα, την επιχειρηματικότητα.
Χάρη σε πράγματα καλά που έχουν ξεχαστεί…. Και κυρίως
Χάρη στις πολλές δημιουργικές δυνάμεις των τοπικών της κοινωνιών, που θέλουν να συνεργαστούν, να προσφέρουν, να δημιουργήσουν στον τόπο τους, στον τόπο μας.
Την ενθάρρυνση, το πλαίσιο και τη στήριξη για όλα αυτά μόνο μια Δημοτική Αρχή αξιοκρατίας, συνεργασίας και συναίνεσης με ένα δήμαρχο αξιόπιστο, ικανό-ενωτικό και ίσιο μπορεί να προσφέρει.
Τότε μόνο μπορεί να αρχίσει να γυρίζει ο τροχός, να ξαναγυρίσει η ελπίδα, να ξαναβρεί με τον καιρό ο τόπος το δρόμο του και τη θέση που του αξίζει.

Ο κύριος Νίκος Πετράκης
Είναι πρώην δήμαρχος Σητείας
Εμπειρογνώμων της Ε.Ε. για την Τοπική Ανάπτυξη
Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΣΗΤΕΙΑ
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 2020 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 2020 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 -2020 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 -2020 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
Κοπή πίτας Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Κοπή πίτας Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR
Οι Γενίτσαροι στην Κρήτη-Ντόπιοι και εισαγόμενοι
ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι Γενίτσαροι στην Κρήτη-Ντόπιοι και εισαγόμενοι
Ερώτηση Θραψανιώτη για τους Δασικούς Χάρτες του Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για τους Δασικούς Χάρτες του Λασιθίου
Διοργάνωση διαδικτυακού προγράμματος «Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»
ΚΡΗΤΗ
Διοργάνωση διαδικτυακού προγράμματος «Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»