Πατριαρχική Απόδειξη για τα Χριστούγεννα 2014

32 Προβολές

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕ? ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τ? ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

?δελφο? κα? Τέκνα ?ν Κυρί? ?γαπητά,
«Χριστ?ς ?ξ ο?ραν?ν, ?παντήσατε!»
?φάνη ?π? τ?ς γ?ς ? τέλειος ?νθρωπος κα? δι? α?το? το? τρόπου ?φανερώθη ? ?σύλληπτος ?ξία το? ?νθρωπίνου προσώπου. O? σύγχρονοι ?νθρωποι ?διαιτέρως ζ?μεν τ?ν μεταπτωτικ?ν κατάστασιν, κατ? τ?ν ?ποίαν καθημεριν?ς διαπιστώνομεν μετ? το? βαθέως στενoχωρημένου Ψαλμ?δο? ?τι «πάντες ?ξέκλιναν, ?μα ?χρειώθησαν, ο?κ ?στι ποι?ν χρηστότητα, ο?κ ?στιν ?ως ?νός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 – Ρωμ. γ΄ 12-13).
Δ?ν ?δύνατο ?σφαλ?ς ? ?νθρωπος πρ? τ?ς ?νσαρκώσεως το? Χριστο? ν? φαντασθ? τ? ?ρχα?ον κάλλος κα? τ?ν ?σύλληπτον ?ξίαν το? ?νθρωπίνου προσώπου, διότι μετ? τ?ν πτ?σιν ? ?νθρωπος ?σθένησε κα? ?λλοιώθη. Μόνον ο? πολ? φωτισμένοι ?νθρωποι δι?σθάνθησαν κα? πρ? Χριστο? τ?ν ?ξίαν το? προσώπου καθ? ?αυτ? κα? ε?ς τ?ν ?πορίαν το? ?νθρωπίνου γένους «τί ?στιν ?νθρωπος, ?τι μιμνήσκ? α?το?;» (Ψαλμ. Η΄ 5), ?δογμάτισαν θεοπρεπ?ς: «?λάττωσας α?τ?ν βραχύ τι παρ? ?γγέλους, δόξ? κα? τιμ? ?στεφάνωσας α?τ?ν» (?.?. 6).
Α?τ? τ? ?πο?ον δι?σθάνθησαν κα? διεκήρυξαν πρ? δύο κα? ?μισείας χιλιετηρίδων ο? φωτισμένοι ?π? τ?ν Θε?ν ?νθρωποι, ?πανέλαβεν ?ησο?ς Χριστ?ς ? Θεάνθρωπος καί, ?κτοτε, ?παναλαμβάνουν κατ? ?τος ?ρκετα? διακηρύξεις κρατ?ν, κυβερνήσεων κα? κοινωνικ?ν ?μάδων κα? διεθνε?ς συμβάσεις περ? το? σεβασμο? το? ?νθρωπίνου προσώπου κα? τ?ν δικαιωμάτων το? ?νθρώπου.
?ν τούτοις, ?π? τ?ν ?μερ?ν μας βλέπομεν καθημεριν?ς τ?ν χείριστον ?ξευτελισμ?ν το? ?νθρωπίνου προσώπου, τ?ν ?τίμωσιν κα? τ?ν διασυρμ?ν α?το?. ?φείλομεν, λοιπόν, ??ν θέλωμεν ν? ε?μεθα ?ξιοι τ?ς δόξης κα? τιμ?ς δι? τ?ς ?ποίας περιέβαλε τ? πρόσωπόν μας ? «δι? ?μ?ς καθ? ?μ?ς γενόμενος» Δημιουργ?ς μας, ν? ?μβαθύνωμεν ε?ς τ?ν ?ννοιαν α?τ?ς τ?ς δόξης κα? τιμ?ς κα? ?μπνεόμενοι ?π? α?τ?ν ν? ?νεργήσωμεν ?,τι καλλίτερον δυνάμεθα δι? ν? παύσ? ? ?σχάτως διογκουμένη ?ξευτελιστικ? δι? τ? ?νθρώπινον πρόσωπον συμπεριφορά. ? ?στάθεια, ? ?ποία ?πειλε? σύνολον τ? ?νθρώπινον γένος, ?χει κύρια χαρακτηριστικ? τ?ν ?πουσίαν ?θικ?ς, τ?ν ?λλειψιν γνησίου κα? φωτεινο? πνεύματος, καί, γενικώτερον, τ?ν ?πανθρωπίαν, τ?ν ?πικράτησιν ?π? το? ?λλου, ? καλλίτερον τ?ν ?φανισμ?ν το? μ? συμφωνο?ντος μ? ?μ?ς, τ?ν ?γνόησιν τ?ς ?πιδημησάσης ε?ς τ?ν γ?ν «ο?ραν?ν ε?σπλαγχνίας».
Παρακολουθο?μεν ?κπληκτοι τ? ?παναλαμβανόμενον συνεχ?ς «δρ?μα τ?ς Βηθλεέμ». Διότι περ? δράματος πρόκειται κα? ?χι περ? χαρμοσύνου γεγονότος, ?φ? ?σον ?γνοε?ται ? σπαργανούμενος ?ν φάτν? τ? ο?σί? ?φαν?ς Θεάνθρωπος, κα? τ? δημιούργημά του, ? ?νθρωπος δ?ν ?ντιμετωπίζεται ?ς ε?κ?ν το? Θεο?, ?λλ? ?πολογίζεται ?ς ε?κ?ν το? «πολιτισμένου κόσμου».
? ?γία ?ρθόδοξος ?κκλησία μας κα? ? θεολογία της διδάσκουν ?τι τόσον ? ζ?ν ?νθρωπος ?σον κα? τ? νεκρ?ν ?νθρώπινον σ?μα ?ξιο?νται το? ?ναλόγου σεβασμο?, διότι ?γένοντο σκήνωμα το? πνεύματος το? ?νθρωπίνου, τ? ?πο?ον ?ξ?λθεν ?κ τ?ς πνο?ς το? Θεο? τετιμημένον κα? καλ?ν λίαν. ?θεν, δι? ν? μ? καταντήσ? ? κοινωνία μας, «? ?νθρωπος δι? τ?ν ?νθρωπον λύκος», κατ? τ? ?ρχα?ον λόγιον, ?φείλομεν ?λοι ν? ?ντείνωμεν τ?ς προσπαθείας μας δι? τ?ν ?ποφυγ?ν τ?ς ?πεκτάσεως κα? δι? τ?ν ?κμηδενισμ?ν τ?ν ?σχάτως πολλαπλασιαζομένων ?αγδαίως περιπτώσεων ?ξευτελιστικ?ς συμπεριφορ?ς προσώπων πρ?ς πρόσωπα κα? ?ργανωμένων ?μάδων πρ?ς ?λλας ?μάδας.
Μετ? πολλ?ς συνοχ?ς καρδίας κα? βαθείας θλίψεως τ? Ο?κουμενικ?ν Πατριαρχε?ον κα? ? ?μετέρα Μετριότης παρακολουθο?μεν τ? ?σημέραι ?γκούμενα κύματα τα?τα βίας κα? βαρβαρότητος, τ? ?πο?α ?ξακολουθο?ν ν? μαστίζουν διαφόρους περιοχ?ς το? πλανήτου μας, κα? ?διαιτέρως τ?ν Μέσην ?νατολήν, κα? μάλιστα το?ς γηγενε?ς ?κε? χριστιανούς, μ? προσχήματα συχνάκις θρησκευτικά.
Δ?ν θ? παύσωμεν δ? ν? διακηρύττωμεν ?π? το? ?ερο? τούτου Κέντρου τ?ς ?ρθοδοξίας πρ?ς πάντας, το?ς ?δελφο?ς Προκαθημένους τ?ν ?ρθοδόξων κα? τ?ν λοιπ?ν Χριστιανικ?ν ?κκλησι?ν, το?ς ?κπροσώπους τ?ν Θρησκει?ν, το?ς ?ρχηγο?ς Κρατ?ν, πρ?ς πάντα ?νθρωπον καλ?ς θελήσεως, μάλιστα δ? πρ?ς το?ς κατόπιν ?ποκινήσεων ? μ? θέτοντας τ?ν ?δίαν ζω?ν α?τ?ν ε?ς κίνδυνον δι? ν? ?φαιρέσουν ?νθρωπίνους ζω?ς συνανθρώπους – δημιουργήματα κα? α?τ? το? Θεο?-, κα? πρ?ς π?σαν κατεύθυνσιν, ?τι ο?δεμία ε?ναι δυνατ?ν ν? ?πάρξ? μορφ? ?ληθο?ς κα? γνησίας θρησκευτικότητος ? πνευματικότητος ?νευ ?γάπης πρ?ς τ? ?νθρώπινον πρόσωπον.
Ο?οδήτι ?δεολογικόν, κοινωνικ?ν ? θρησκευτικ?ν μόρφωμα περιφρονε? τ?ν κατ? ε?κόνα Θεο? πλασθέντα ?νθρωπον κα? διδάσκει ? ?πιτρέπει τ?ν μαζικ?ν θάνατον συνανθρώπων μας, μάλιστα δ? μ? βάναυσον κα? πρωτόγονον τρόπον, ο?δεμίαν ?σφαλ?ς ?χει σχέσιν μ? τ?ν Θε?ν τ?ς ?γάπης.
Στρέφοντες, ?δελφο? κα? τέκνα, το?ς ?φθαλμούς μας ε?ς τ? παγκόσμιον γίγνεσθαι, ?ποστρέφομεν τ? πρόσωπόν μας ?κ τ?ν θλιβερ?ν γεγονότων μισαλλοδοξίας κα? ?χθρότητος, τ? ?πο?α μαστίζουν τ?ν ?νθρωπότητα μέχρι σήμερον κα? φθάνουν πλέον, δι? τ?ν συγχρόνων μέσων γενικ?ς ?πικοινωνίας, ε?χερέστερον ε?ς τ?ς ?κο?ς κα? τ?ν ?ρασίν μας κα? προκαλο?ν τρόμον δι? τ? ?περχόμενα δεινά, κα? προβάλλομεν τ?ν ?σχυρ?ν κληρονομίαν-?ντιβίωσιν τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας πρ?ς θεραπείαν τ?ν διαφόρων ?πογοητεύσεων κα? βαρβαροτήτων. ? ?ντιβίωσις κα? τ? ?ντίδοτον ε?ς τ?ν σύγχρονον α?τ?ν βίαν ε?ναι ?χι τ? «σκ?πτρα κα? ο? θρόνοι» ?λλ? ? καταπλήξασα το?ς μάγους κα? τ?ν κόσμον «?σχάτη πτωχεία» το? Θεο?, ? ?ποία ?νεργε? πάντοτε ?ς α?τοαγάπη. Α?τ? ε?ναι ? μυστικ? δύναμις το? Θεο?, ? μυστικ? δύναμις τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας, ? μυστικ? δύναμις το? γένους τ?ν χριστιαν?ν. ? δύναμις ? ?ποία νικ? κα? ?περβαίνει δι? τ?ς ?γάπης τ?ν κάθε ε?δους βίαν κα? τ?ς ?παναστάσεις τ?ς ?νθρωπίνης σαρκός.
Ο?τως ?ποτιμ?ντες κατ? τ? ?φετειν? Χριστούγεννα τ?ν κατάστασιν τ?ν ?νθρωπίνων πραγμάτων, ε?χόμεθα ?πως βιώσωμεν ο? πάντες τ?ν χαρ?ν το? ?πολύτου σεβασμο? τ?ς ?ξίας το? προσώπου, το? συνανθρώπου, κα? τ?ν πα?σιν τ?ς πτωτικ?ς βίας, τ?ν νίκην ?π? τ?ς ?ποίας δι? τ?ς ?γάπης δηλο? ? σάρκα λαβ?ν «Πατ?ρ κα? ?ρχων το? μέλλοντος α??νος, ? καλούμενος μεγάλης Βουλ?ς ?γγελος• ο?τος ?σχυρ?ς Θεός ?στι κα? κρατ?ν ?ξουσί? τ?ς κτίσεως».
Α?το? το? τεχθέντος κα? ?νανθρωπήσαντος Κυρίου τ?ς δόξης, τ?ς ε?ρήνης κα? τ?ς ?γάπης ? Χάρις κα? τ? ?πειρον ?λεος κα? ? ε?δοκία ε?ησαν μετ? πάντων.
Χριστούγεννα ,βιδ΄
+ ? Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος πρ?ς Θε?ν ε?χέτης πάντων ?μ?ν.

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
ΣΗΤΕΙΑ
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
ΣΗΤΕΙΑ
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
ΛΑΣΙΘΙ
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.