Πατριάρχου Βαρθολομαίου: Λόγος Κατηχητήριος ?π? τ? ?νάρξει τ?ς ?γίας κα? Μεγάλης Τεσσαρακοστ?ς

41 Προβολές

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τ? ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕ? ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τ? ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ? HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

«Τ? στάδιον τ?ν ?ρετ?ν ?νέ?κται• ο? βουλόμενοι ?θλ?σαι ε?σέλθετε» (στιχηρ?ν ?διόμελον το? Τρι?δίου, Κυριακ? τ?ς Τυριν?ς).
?δελφο? κα? Τέκνα ?ν Κυρί? ?γαπητά,
? Κύριος ?μ?ν ?ησο?ς Χριστ?ς ?γκεντρίζει ?μ?ς ε?ς τ? σ?μα Του κα? μ?ς καλε? ν? γίνωμεν ?γιοι «?τι ?γώ», λέγει, «?γιός ε?μι» (Α΄ Πέτρ. α΄, 16). ?πιθυμε? ? Πλάστης μας ν? ?χωμεν κοινωνίαν μαζί Του κα? ν? γευθ?μεν τ?ς χάριτός Του, ν? μετάσχωμεν δηλαδ? τ?ς ?γιότητός Του. ? κοινωνία μ? τ?ν Θε?ν ε?ναι ζω? μετανοίας κα? ?γιότητος, ? δ? ?πομάκρυνσις ?ξ Α?το?, ? ?μαρτία, ταυτίζεται ?π? το?ς Πατέρας τ?ς ?κκλησίας μ? τ?ν «κακίαν τ?ς καρδίας».
? «?μαρτία ο?κ ?στι τ?ς φύσεως, ?λλ? τ?ς κακ?ς προαιρέσεως» (Θεοδωρήτου Κύρου, Διάλογος Α΄- Immutabilis, P.G. 83, 40D) ? το? κακο? πνεύματος κα? «ο?δε?ς πίστιν ?παγγελλόμενος ?μαρτάνει», κατ? τ?ν Θεοφόρον ?γνάτιον.
? ?γιότης ε?ναι ?διότης το? Κυρίου, ? ?πο?ος ε?ναι ? «προσφέρων κα? προσφερόμενος κα? προσδεχόμενος κα? διαδιδόμενος». ? κατ? χάριν ?ερουργ?ς το? Μυστηρίου τ?ς Θείας Ε?χαριστίας προσφέρει ε?ς το?ς πιστο?ς «τ? ?για το?ς ?γίοις», Σ?μα κα? Α?μα Χριστο?, κα? λαμβάνει ?μέσως παρ? το? πληρώματος τ?ν ?ρθοδόξων τ?ν ?πόκρισιν ε?ς τ?ν προσφορ?ν ?τι: «ε?ς ?γιος, ε?ς Κύριος, ?ησο?ς Χριστός, ε?ς δόξαν Θεο? Πατρός», ? «?σθιόμενος κα? μηδέποτε δαπανώμενος, ?λλ? το?ς μετέχοντας ?γιάζων».
Ε?ς τ?ν ?γ?να το? ?νθρώπου ν? ?πιτύχ? τ? «καθ? ?μοίωσιν» μ? τ?ν Θεόν, δι? τ? ?πο?ον ?δημιουργήθη, τ?ν ?γιότητα δηλαδή, ? ?ποβλέπουσα ?ποκλειστικ?ς κα? μόνον ε?ς τ?ν σωτηρίαν το? ?νθρώπου Μία, ?γία, Καθολικ? κα? ?ποστολικ? ?ρθόδοξος ?κκλησία «θεοπρεπ?ς ?δογμάτισε» μίαν περίοδον το? ?τους ?ς περίοδον ?διαιτέρας προσευχ?ς κα? δεήσεως πρ?ς κατευνασμ?ν τ?ν παθ?ν τ?ς ψυχ?ς κα? το? σώματος.
? περίοδος α?τη ε?ναι ? ?ρχομένη ?π? τ?ς α?ριον σωτήριος προετοιμασία δι? τ? «Πάσχα τ? μέγα κα? ?ερώτατον Χριστο?». Ε?ναι ? ?γία κα? Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τ?ν ?ποίαν πρέπει ν? βιώσωμεν «δέησιν προσάγοντες κα? ?φεσιν α?το?ντες», ?στε ν? γευθ?μεν ?ληθ?ς τ? Πάσχα «μετ? πάντων τ?ν ?γίων», γινόμενοι «?γιοι», δι? τ?ς ?μολογίας ?νώπιον Θεο? κα? ?νθρώπων ?τι ε?μεθα «σκεύη κεραμέως» συνθλιβόμενα ?π? το? πονηρο? καθ? ?μέραν, «πίπτοντες κα? ?νιστάμενοι». Ν? ?μολογήσωμεν δηλαδ? τ?ν ?νθρωπίνην ?τέλειαν κα? ?δυναμίαν μας κα? τ?ν ?νώπιον Θεο? μηδαμινότητά μας, μετανοο?ντες κα? ?παναλαμβάνοντες ?ν ?σπέρ? κα? πρω? κα? μεσημβρί? κα? ?ν παντ? καιρ? κα? πάσ? ?ρ?, καίτοι «?γιοι» δι? το? βαπτίσματος, ?τι «ε?ς ?γιος, ε?ς Κύριος, ?ησο?ς Χριστός, ε?ς δόξαν Θεο? Πατρός».
Καλο?μεν, λοιπόν, πάντας το?ς ?ρθοδόξους πιστούς, κληρικούς, μοναχο?ς κα? μοναχάς, ?δελφο? κα? τέκνα, ν? μεταβάλωμεν τ?ν ζωήν μας, πάντοτε μέν, ?διαιτέρως δ? κατ? τ?ν περίοδον α?τ?ν τ?ς ?γίας κα? Μεγάλης Τεσσαρακοστ?ς, ε?ς ?γαπητικ?ν πρ?ς τ?ν πλησίον προσπάθειαν προπαρασκευ?ς δι? τ?ν μετοχ?ν ?κτυπώτερον ?π? το?δε ε?ς τ?ν ?νέσπερον Βασιλείαν το? Κυρίου, τ? «καιν?ν Πάσχα». Προσκαλο?μεν το?ς πάντας ε?ς ζω?ν ?γιότητος κα? πνευματικο? ?γ?νος δι? ν? χαρισθ? ε?ς τ?ν κόσμον κα? ε?ς ?μ?ς ?ς «δόσις ?γαθ?» κα? ?ς «δώρημα τέλειον» ? δυνατότης τ?ς ?περβάσεως τ?ς ?μαρτίας, διότι «π?ς ? γεγεννημένος ?κ το? Θεο? ?μαρτίαν ο? ποιε? […] κα? ο? δύναται ?μαρτάνειν, ?τι ?κ το? Θεο? γεγέννηται» (Α ? ?ωάν. γ΄, 9-10).
?ς ε?σέλθωμεν, λοιπόν, μ? ?λην τ?ν ψυχήν μας, μ? σκυθρωπάζοντες, ?λλ? χαίροντες κα? ?γαλλόμενοι, ε?ς τ? πνευματικ?ν το?το στάδιον τ?ν ?ρετ?ν κα? ?ς καθοπλισθ?μεν «?γάπης τ?ν λαμπρότητα, προσευχ?ς τ?ν ?στραπήν, ?γνείας τ?ν καθαρότητα, ε?ανδρίας τ?ν ?σχύν», κα? ?ς συνοδοιπορήσωμεν μ? τ?ν Κύριον, δεόμενοι Α?το? ν? μ? «παρίδ? ?μ?ς κινδυνεύοντας τ?ν ?π? Α?το? διάστασιν» (Δοξαστικ?ν τ?ς Σταυροπροσκυνήσεως), ?λλ? ν? μ?ς ?ξιώσ? «?πως λαμπροφόροι προφθάσωμεν ε?ς τ?ν ?γίαν κα? τριήμερον ?νάστασιν, τ?ν καταλάμπουσαν ?φθαρσίαν τ? κόσμ?» (ποίημα Θεοδώρου, ?κολουθία Δευτέρας Α΄ ?βδομάδος Νηστει?ν).
?δελφο? κα? τέκνα ?ν Χριστ?,
? ?γία κα? Μεγάλη Τεσσαρακοστ? ε?ναι ?ς περίοδος προετοιμασίας κα? μετανοίας φων? τ?ς συνειδήσεώς μας, ? ?ποία, ?σωτερικ? κα? ?νέκφραστος, ε?ναι προσωπικ? κρίσις. ?ταν μ?ς ε?ρίσκ? σφάλλοντας διαμαρτύρεται ?ντονώτατα, καθότι «ο?δ?ν α?τ?ς βιαιότερον ?ν κόσμ?», κατ? τ?ν βιωματικ?ν κήρυκα τ?ς μετανοίας ?γιον ?νδρέαν Κρήτης. ?θεν, πρέπει ν? ε?ρηνεύ? μ? τ?ν συνείδησίν του ?καστος, δι? τ?ς μετανοίας, ?στε «?ν τ? πυρ? τ?ς συνειδήσεως ν? προσφέρωμεν μυστικ?ν ?λοκάρπωσιν», θυσιάζοντες τ? πάθη μας κα? προσφέροντες α?τ? θυσίαν ?γάπης πρ?ς τ?ν συνάνθρωπον, ?πως ? Κύριος ?αυτ?ν ?π?ρ «τ?ς το? κόσμου ζω?ς κα? σωτηρίας». Τότε μόνον θ? ?νατείλ? κα? δι? ?μ?ς ?κ το? τάφου ? συγγνώμη κα? θ? ζήσωμεν ?ς ?νθρωπότης ?ν ?λληλοσεβασμ? κα? ?γάπ? μακρ?ν τ?ν ?σων βλέπομεν κατ? τ?ς ?μέρας ταύτας φρικτ?ν ?γκλημάτων ν? πλήττουν τ?ν ο?κουμένην ?πασαν. Ε?ς τ?ν ?γ?να το?τον ?χομεν συμμάχους κα? πρεσβευτ?ς πάντας τούς ?γίους κα? μάλιστα τ?ν Παναγίαν Μητέρα το? Κυρίου μας, τ?ν δι? τ?ν ?κεσι?ν της ?ς ?λλος λουτ?ρ «?κπλύνουσαν συνείδησιν».
?θεν, προτρεπόμεθα κα? παρακαλο?μεν, ?ς πνευματικ?ς Πατ?ρ τ?ν ?ν? τ?ν ο?κουμένην ?ρθοδόξων πιστ?ν μας, ?αυτο?ς κα? ?λλήλους, ν? δράμωμεν μετ? σπουδ?ς ε?ς τ? ?π? τ?ς α?ριον ?ρχόμενον στάδιον τ?ν ?ρετ?ν, «μ? ?τοπα λογιζόμενοι, μ? παράνομα πράττοντες», ?λλ? πορευόμενοι ?ν Χάριτι ν? ?κπλύνωμεν τ?ς συνειδήσεις «γνώμ? ?γαθ?» δι? τ?ς μετανοίας, ?χοντες τ?ν βεβαιότητα ?τι ο? ο?ρανο? κα? ? γ? κα? πάντα «τ? ?ρατ? κα? ?όρατα» θ? καταυγασθο?ν ?ν τέλει ?π? το? φωτ?ς τ?ς ?ναστάσεως το? Κυρίου.
?με?ς δέ, «πρ? τ?ν θυρ?ν το? Ναο? το? Κυρίου» ?στάμενοι, ??ν ?ξίως πολιτευθ?μεν, θ? περιβληθ?μεν χιτ?να φωτειν?ν μιμήσεως το? Χριστο? κα? θ? ?ξιωθ?μεν το? «καινο? πόματος» ?κ τ?ς Πηγ?ς τ?ς ?φθαρσίας, γευόμενοι τ?ς χαρ?ς το? ?λβίου τάφου το? Κυρίου κα? συνωθούμενοι ?ν τ? ?κκλησί? «?ως τ?ν κεράτων το? θυσιαστηρίου», ?ν τόπ? ?που «τ? φοβερ? τελεσιουργε?ται». Γένοιτο.
?γία κα? Μεγάλη Τεσσαρακοστ? ,βιε?
† ? Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρ?ς Θε?ν ε?χέτης πάντων ?μ?ν

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
στην Καρδίτσα τα προϊόντα που συγκεντρώνει ο “ιστός”
ΛΑΣΙΘΙ
στην Καρδίτσα τα προϊόντα που συγκεντρώνει ο “ιστός”
Σε τηλεδιάσκεψη ο Περιφερειάρχης Κρήτης με κυβερνητικούς παρά-γοντες για την καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία
ΚΡΗΤΗ
Σε τηλεδιάσκεψη ο Περιφερειάρχης Κρήτης με κυβερνητικούς παρά-γοντες για την καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία
πρωτοβουλία συγκέντρωσης προϊόντων για τη στήριξη των μεταναστών στη Λέσβο
ΣΗΤΕΙΑ
πρωτοβουλία συγκέντρωσης προϊόντων για τη στήριξη των μεταναστών στη Λέσβο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 41ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς
ΚΡΗΤΗ
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 41ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς
Ευχαριστίες του ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστίες του ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ COVID-19
ΚΡΗΤΗ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ COVID-19
Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες
ΑΠΟΨΕΙΣ
Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες
Πανήγυρη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Τοπλού Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πανήγυρη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Τοπλού Σητείας
Ετήσιος απολογισμός έργων και δράσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.Α.Σ
ΣΗΤΕΙΑ
Ετήσιος απολογισμός έργων και δράσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.Α.Σ