ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ…

43 Προβολές

Το? Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου ΙΩΣΗΦ για το ΄΄Αγιορείτικο Βήμα΄΄

?ταν ?μουν Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας ?μουν ? πρ?τος πο? ?λεγε τ? Χριστ?ς ?νέστη! στ?ν κόσμο.

Δύο ?ρες μετ? τ? ?λεγαν στ? Σύδνεϋ. Μετ? ?π? ?κόμα μισ? ?ρα στ?ν ?δελαΐδα κα? ?στερα ?π? ?λλη μιάμιση ?ρα στ?ν Πέρθη τ?ς Δυτικ?ς Α?στραλίας, ?ταν πι? ?γ? ε?χα τελειώσει ?χι μόνο τ? Θεία Λειτουργία το? Πάσχα, ?λλ? κα? τ? λιτ? ?ναστάσιμο δε?πνο μου στ? σπίτι κα? ε?χα ?δη ?ποσυρθε? γι? ?πνο!

Στ?ν ?λλάδα τ?ν ?δια ?ρα μόλις ε?χαν τελειώσει τ?ν πρωϊν? λειτουργία το? Μεγάλου Σαββάτου, ?ν? στ? Νέα ?όρκη ε?χαν ?κόμη Μεγάλη Παρασκευ? βράδυ κα? στ?ν Καλιφόρνια δ?ν ε?χαν κάμει ο?τε ?ποκαθήλωση! Κι ?λα α?τ? τ?ν ?δια χρονικ? στιγμή! Συνειδητοποιώντας το ?γέλασα μ? τ? μωρία το? ?πιχειρήματος τ?ν Παλαιοημερολογητ?ν: -?σε?ς ?ορτάζετε τώρα. ?λλ? πότε ?ορτάζει ? ο?ρανός; Μ? τ? νέο ? μ? τ? παλαι? ?μερολόγιο; Σήμερα ? μετ? ?π? δεκατρε?ς ?μέρες; ?ρώτησα κάποιον ?π? α?τούς: -Πότε ?κανε Πάσχα ? ο?ρανός; ?ταν ?κανα ?γ? στ? Γουέλλινγκτον ? ?ταν ?κανε –μετ? ?π? ?να ?λόκληρο ε?κοσιτετράωρο!- ? Μητροπολίτης ?γίου Φραγκίσκου στ? Λ?ς ?ντζελες;; Κόκκαλο ? ?ρωτηθείς!

Στ?ν ?κολουθία το? ?ποδείπνου (κα? τ?ν ?ρ?ν) προσευχόμαστε: «? ?ν παντ? καιρ? κα? πάσ? ?ρ? ?ν ο?ραν? κα? ?π? γ?ς προσκυνούμενος κα? δοξαζόμενος Χριστ?ς ? Θεός, ? μακρόθυμος, ? πολυέλεος…κ.λπ.». Στ? Μον? τ?ν ?κοιμήτων στ? Βυζάντιο ?π?ρχαν ?κτ? ?ερ? θυσιαστήρια στ? Καθολικ? κα? ? ?δελφότητα ?ταν μοιρασμένη σ? ?σάριθμες ?μάδες πο? κάθε μι? τελο?σε τ? Θεία Λειτουργία, ?τελείωνε κα? ?ρχιζε ? ?λλη στ? διπλαν? ?γία τράπεζα κ.ο.κ. ?τσι, ?λο τ? 24ωρο στ? Μον? γινόταν Λειτουργία. Κα? δ?ν συνέβαινε το?το μόνο στ?ν περίφημη Μον? τ?ν ?κοιμήτων, ?λλ? τ? τυπικό της ε?χε βρ? κα? ?λλο? μιμητές. Μ? βάση τ?ν πρώτη παρατήρηση γι? τ?ν ?νάσταση στ? Νέα Ζηλανδία γίνεται ?ντιληπτ? ?τι ?λη ? γ? ε?ναι καθημεριν?ς μι? ?πέραντη «Μον? τ?ν ?κοιμήτων» ?που «?ν παντ? καιρ? κα? πάσ? ?ρ?» τελε?ται ? Θεία Λειτουργία σ? μι? ?διάσπαστη ?λυσίδα προσευχ?ς!

Στ? Θεία Λειτουργία βασικ? ρόλο διαδραματίζει ? μνημόνευση το? ?νόματος το? τοπικο? ?πισκόπου, ε?τε ε?ναι παρ?ν κα? λειτουργ?ν, ε?τε ?πών. ? μνημόνευση διασφαλίζει τ?ν ?νότητα τ?ς περιφερειακ?ς λειτουργικ?ς συνάξεως μ? τ? κέντρο τ?ς τοπικ?ς ?κκλησίας, τ?ν ?πίσκοπο, ? ?πο?ος ε?ναι «ε?ς τύπον κα? τόπον Χριστο?». ? ?πίσκοπος, μ? τ? σειρά του, ?ταν λειτουργ?, μνημονεύει τ?ν Πρ?το του (?ρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη, Σύνοδο, Πατριάρχη κ.λπ.). Κι ?κε?νος μνημονεύει «Πάσης ?πισκοπ?ς ?ρθοδόξων». Ε?ναι δ? χαρακτηριστικ? ? μνημόνευση τ?ν ?νομάτων ?λων ?νεξαιρέτως τ?ν Προκαθημένων τ?ν κατ? τόπους Α?τοκεφάλων ?κκλησι?ν στ? ?ερ? Δίπτυχα στ?ς ?πίσημες ?ρχιερατικ?ς Λειτουργίες. Α?τ? τ? ?ποχρεωτικ? «μνημόσυνο», σ? συνδυασμ? μ? τ?ν παράθεση σχετικ?ν «μερίδων» στ? ?ερ? δισκάριο τ?ς Προσκομιδ?ς, διατρανώνει τ?ν ?νότητα ?χι ?πλ?ς τ?ς ?κκλησίας, ?λλ? κα? τ?ς ?διας τ?ς Λειτουργίας. ?νας ? Χριστός, μία ? Θυσία Του, μία ? Λειτουργία Του. Κα? μάλιστα μία ?ν ο?ραν? κα? ?π? γ?ς ταυτόχρονα, ?νθρώπων, ?γγέλων κα? ?γίων ?π? κοινο?! Σ? κάθε Λειτουργία, σ? κάθε τόπο κα? κάθε ?ρα, ?σχύει τ? «?δ? κα? τώρα» το? λειτουργικο? χρόνου κα? ? «σύναξις τ?ν ?γίων» τ?ς Στρατευομένης κα? τ?ς Θριαμβευούσης ?π? τ? α?τό, στ? μία Τράπεζα το? Κυρίου, γύρω ?π? τ?ν ?να «Προσφέροντα κα? Προσφερόμενο κα? Προσδεχόμενο κα? Διαδιδόμενο» Μέγα ?ρχιερέα ?ησο? Χριστό, ?ν τ? ?ν? ?γί? Πνεύματι, ?νώπιον το? ?ν?ς Θεο? κα? Πατρός! ?ξ ?τέρου, στ?ν ε?χ? τ?ς ?γίας ?ναφορ?ς προσευχόμαστε: «?τι παρακαλο?μεν Σε. Μνήσθητι, Κύριε, πάσης ?πισκοπ?ς ?ρθοδόξων, τ?ν ?ρθοτομούντων τ?ν λόγον τ?ς Σ?ς ?ληθείας, παντ?ς το? πρεσβυτερίου, τ?ς ?ν Χριστ? διακονίας κα? παντ?ς ?ερατικο? κα? μοναχικο? τάγματος. ?τι προσφέρομέν Σοι τ?ν λογικ?ν ταύτην λατρείαν ?π?ρ τ?ς ο?κουμένης, ?π?ρ τ?ς ?γίας Σου Καθολικ?ς κα? ?ποστολικ?ς ?κκλησίας… Μνήσθητι, Κύριε,… κα? πάσης πόλεως, χώρας, κα? τ?ν πίστει ο?κούντων ?ν α?τα?ς» (Θ. Λειτουργία ?ω. Χρυσοστόμου). Στ? Λειτουργία το? Μεγάλου Βασιλείου ?κόμη ?μφαντικώτερα δεόμαστε: «Μνήσθητι, Κύριε, τ?ς ?γίας Σου Καθολικ?ς κα? ?ποστολικ?ς ?κκλησίας, τ?ς ?π? περάτων ?ως περάτων τ?ς ο?κουμένης… Κα? παντ?ς το? λαο? Σου… Κα? ?ν ?με?ς ο?κ ?μνημονεύσαμεν δι’ ?γνοιαν, ? λήθην, ? πλ?θος ?νομάτων, α?τ?ς μνημόνευσον, ? Θεός, ? ε?δ?ς ?κάστου τ?ν ?λικίαν κα? τ?ν προσηγορίαν, ? ε?δ?ς ?καστον ?κ κοιλίας μητρ?ς α?το?». Κα? ?λα α?τά, «σ?ν π?σι το?ς ?γίοις»: «Μετ? πάντων τ?ν ?γίων μνημονεύσαντες…» ε?μαστε ?λοι ?κε?, ?π? τ? α?τό, ?που γ?ς κι ?ν γίνεται ? ε?χαριστιακ? σύναξις τ?ν πιστ?ν, ?,τι ?ρα κι ?ν τελ?ται ? Θεία Λειτουργία! ?λοι! Σύμψυχοι, «?ν ?ν? στόματι κα? μι? καρδί?». Α?τ? ?σχύουν γι? μ?ς το?ς ?ρθοδόξους…

Μ? δεδομένα ?λα τ? προηγούμενα, ε?ναι, νομίζω, ε?λογη ? ?κπληξή μου γι? τ?ν πρόσκληση ?π? μέρους τ?ς πρεσβυτέρας Ρώμης σ? μι? «Παγκόσμια Λειτουργία Θείας Ε?χαριστίας» σήμερα 2 ?ουνίου, στ?ς 5 τ? ?πόγευμα ?ρα Ρώμης ?κριβ?ς, στ?ν ?ποία κα? θ? ?πρεπε ν? συγχρονισθο?ν ο? ?ν? τ?ν κόσμο Ρωμαιοκαθολικοί, «στ? πλαίσια το? Ε?ρωπαϊκο? ?τους τ?ς Πίστεως», μ? ?κτακτο μήνυμα περ? «?νότητος τ?ς ?κκλησίας» ?π? μέρους το? Ποντίφηκος κα? μ? παράλληλη δήλωση το? Προέδρου το? «Ποντιφικικο? Συμβουλίου γι? τ?ν προώθηση το? νέου ε?αγγελισμο?» ?ξοχ. ?ρχιεπισκόπου Rino Fisichella ?τι «θ? ε?ναι μι? ?ρα προσευχ?ς γεμάτη συντροφικότητα κα? ?ποστήριξη γι? τ?ν πίστη ?λων». Κι α?τ? μ? τ? σκέψη ?τι ? Ρωμαιοκαθολικ? ?κκλησία συμμερίζεται λίγο-πολ? τ?ν ?δια ?ντίληψη περ? τ?ς Θείας Λειτουργίας μ? ?μ?ς, ?πως το?λάχιστον ?σχυρίζονται ο? Θεολόγοι της. ?λλ? τότε τί νόημα θ? μπορο?σε ν? ?χ? ?λη α?τ? ? ?πόθεσις κα? ? θόρυβος;…

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
Διαδικτυακή ομιλία από τη σελίδα μας «Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος»
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή ομιλία από τη σελίδα μας «Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος»
ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την «Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη» το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την «Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη» το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
Τιμήθηκε στα Χανιά η 107η επέτειος της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
ΚΡΗΤΗ
Τιμήθηκε στα Χανιά η 107η επέτειος της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ της Π.Ε. Λασιθίου για τα δειγματοληπτικά τεστ covid στους εργαζόμενους της
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ της Π.Ε. Λασιθίου για τα δειγματοληπτικά τεστ covid στους εργαζόμενους της
H “Μαϊμουνόσκαλα”
ΑΠΟΨΕΙΣ
H “Μαϊμουνόσκαλα”
Διαδικτυακή συμμετοχή του Γεωπάρκου της Σητείας στο 3ημερο Β2Β workshop εναλλακτικού τουρισμού στο Βέλγιο
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή συμμετοχή του Γεωπάρκου της Σητείας στο 3ημερο Β2Β workshop εναλλακτικού τουρισμού στο Βέλγιο
1 κρούσμα στο Νομό Λασιθίου από covid19
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
1 κρούσμα στο Νομό Λασιθίου από covid19
Οριστική απόρριψη της προσφυγής του Δήμου Ιεράπετρας από το συμβούλιο της επικρατείας για την υπόθεση 4 των κοινοτήτων που εντάχθηκαν στο δήμο Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Οριστική απόρριψη της προσφυγής του Δήμου Ιεράπετρας από το συμβούλιο της επικρατείας για την υπόθεση 4 των κοινοτήτων που εντάχθηκαν στο δήμο Σητείας