Ανεξάρτητη Δράση Πολιτών ενάντια στη λιθορριπή:ένοχη αμέλειά σας όσον αφορά την απόφραξη του ποταμού στη θαλάσσια περιοχή της Σητείας

99 Προβολές

Προς Δήμο Σητείας
Κ. Δήμαρχε και δημοτικοί σύμβουλοι ,
Ως Ανεξάρτητη Δράση Πολιτών ενάντια στη λιθορριπή και εκπροσωπώντας τους απλούς πολίτες της Σητείας, σας γνωστοποιούμε την ένοχη αμέλειά σας όσον αφορά την απόφραξη του ποταμού στη θαλάσσια περιοχή της Σητείας. Σας ενημερώνουμε:
Τόνοι στοιβαγμένης άμμου που προέρχεται από την παραλία έχουν σκεπάσει το ποτάμι και τη γύρω περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το φαινόμενο κρατεί 15 χρόνια τώρα και συχνά αφαιρούνται ποσότητες και τοποθετούνται σε άγνωστες περιοχές. Γεννιούνται λοιπόν τα εξής εύλογα ερωτήματα:
1.Για ποιο λόγο η άμμος είναι πεταμένη εκεί μπαζώνοντας τον ποταμό και την ευρύτερη περιοχή και δεν φρόντισαν οι υπεύθυνοι να επιστρέψει στο φυσικό της τόπο;
2.Ποιος έχει δώσει την άδεια να αφαιρείται η άμμος κατά καιρούς, που πηγαίνει και ποιοι την επωφελούνται;
3.Σας καλύπτει ως δημοτική αρχή η εικόνα αυτή του εκτρώματος που παρουσιάζεται στον παραλιακό δρόμο και την ευρύτερη περιοχή;
4. Όλες οι οδοί του νερού από τα λιβάδια προς τη θάλασσα είναι καλυμμένες με άμμο. Ποια είναι η μέριμνα του Δήμου σε περίπτωση πλημμύρας;
5.Η παρακάτω νομοθεσία γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του ποταμού;Συνεχώς, ακούμε ότι αποτελεί τροχοπέδη η νομοθεσία ενώ υπάρχουν νόμοι που μας καλύπτουν.
«Αδειοδότηση έργων που αφορούν σε αμμοληψίες»
Η άμμος προστατεύεται από τη νομοθεσία ως κοινόχρηστο αγαθό που προορίζεται για την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού. Ήδη από τη δεκαετία του 1930, ο νομοθέτης ρύθμισε με ειδικές διατάξεις την εξόρυξη ή αφαίρεση άμμου, αμμοχώματος, λίθου χαλικιών από ποταμούς, χείμαρρους, θαλάσσιες ακτές, από το βυθό της θάλασσας ακόμα και από μη δημόσιες αμμώδεις εκτάσεις, ορίζοντας ότι θα πρέπει να καταβάλλεται πληρωμή δικαιώματος το οποίο καθόριζε η Διοικούσα Επιτροπή της Διοίκησης Δημοσίων Κτημάτων για κάθε κυβικό μέτρο λαμβανομένης άμμου. [αρθρ. 61 του δ/τος της 11 Νοεμβρίου 1929 «περί Διοίκησης Δημοσίων κτημάτων» (ΦΕΚ 399/Α/1929), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδ. 21 του αρθρ. 1 του ν. 5234/1931 (ΦΕΚ 251/Α/1931) και αρθρ. 1 παρ.2 του ν. 1219/1938(191/Α/1938) «Άσκηση δικαιωμάτων αμμοληψίας», όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του αρθρ. 33 του ν.1473/1984(ΦΕΚ 127/Α/1984)].
Πράγματι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1219/38 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 33 του Ν. 1473/84 «Η εξόρυξη και λήψη άμμου, αμμοχώματος, λίθων, χαλίκων, αμμοκροκάλης και άλλων συναφών υλικών επιτρέπεται μόνο με τους όρους και προϋποθέσεις αυτού του νόμου και με καταβολή τιμήματος που καθορίζεται από αυτόν που έχει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης των χώρων αμμοληψίας»
Προκειµένου να γίνει απόληψη άµµου, αµµοχώµατος, λίθων κ.λ.π. από ποταµό, χείµαρρο, ιδιωτική έκταση είναι απαραίτητο να προηγηθεί έκδοση Απόφασης της Επιτροπής Αµµοληψίας περί καταλληλότητας του χώρου για Αµµοληψία (η επιτροπή προβλέπεται στο άρθρο 100 του ΠΔ 284/88», και στην συνέχεια σε περιπτώσεις κοινοχρήστων εκτάσεων να εκδοθεί απόφαση Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος Εκµετάλλευσης από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη ή απευθείας σε φορείς ∆ηµοσίου από Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών ή Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ολες οι ανωτέρω αμμοληψίες, είτε αφορούν δημόσιους είτε ιδιωτικούς χώρους (πχ. ιδιόκτητα αγροτεμάχια), δεν εμπίπτουν στην λατομική νομοθεσία (Ν.1428/84, Ν.2115/93 κλπ) εφόσον δεν συνιστούν λατομεία αδρανών υλικών και για το λόγο αυτό άλλωστε και κατηγοριοποιούνται σε ιδιαίτερη κατηγορία (παράρτημα V, ομάδα 5η, Α/Α 6: «αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των αδρανών υλικών») στην YA 1958/2012, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν.4014/2011.
Για την υπαγωγή στις διατάξεις του Α.Ν. 1219/38, κρίσιμο στοιχείο είναι το αν οι συγκεκριμένες αμμοληψίες συντελούνται από υλικά απόληψης φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων, τα οποία προέρχονται από τις κοίτες και εκβολές ποταμών, χειμάρρων και από θαλάσσιες και λιμναίες ακτές. Η συνδρομή των προϋποθέσεων για την εφαρμογή του Α.Ν. 1219/38 αποτελεί πραγματικό ζήτημα και όχι νομικό και συνεπώς η διαπίστωσή της η μη εναπόκειται στις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
Αρμόδιες υπηρεσίες προς την προαναφερθείσα νομοθεσία περί αμμοληψιών (λήψη των ανωτέρω νόμων, εγκυκλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κλπ) και την εφαρμογή της (ένταξη ή όχι στον ΑΝ 1219, διαδικασία ένταξης, υποχρέωση υποβολής ΜΠΕ, βάθος απόληψης άμμου, κλπ) είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου
Κάθε άλλη περίπτωση εξόρυξης ή απόληψης αδρανών υλικών από φυσικές αποθέσεις που δεν εμπίπτει στην ως άνω ειδική νομοθεσία περί αμμοληψιών, εμπίπτει στη λατομική νομοθεσία και διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών (Ν.1428/84, Ν.2115/93 κλπ)
Επίσης, σε περιπτώσεις που ενδέχεται να δημιουργηθούν κίνδυνοι η αμμοληψία επιτρέπεται από τα ποτάμια για να διευκολύνει την κανονική ροή των υδάτων και να μη γεννά κινδύνους εκτροπής αυτών.
‘Αρθρο 2 :
Η εξόρυξις και λήψις άµµου, αµµοχώµατος,
λίθων, κλπ. εκ των θέσεων και περιοχών εξ ων
επιτρέπεται αύτη δέον να ενεργήται κατά
τρόπον αποκλείοντα την δηµιουργίαν
νοσογόνων εστιών ή άλλων επιβλαβών
καταστάσεων, προκειµένου περί ποταµών,
χειµάρρων και ρευµάτων, αύτη δέον να
περιορίζηται εντός της κοίτης αυτών, να
διευκολύνη την κανονικήν ροήν των υδάτων
και να µην γεννά κινδύνους εκτροπής ή
επεκτάσεως της κοίτης τούτων. Εις όσας
περιπτώσεις κοίτη ποταµών, χειµάρρων ή
ρευμάτων καθορισθείσα ως τόπος
αµµοληψίας δι’ αποφάσεων των τοπικών
επιτροπών έχει ανάγκην εκβαθύνσεως, οι εκ της
αµµοληπτούντες υποχρεωούνται, όπως µετά
της άµµου αποκοµίζωσι και απορρίπτωσιν
εντός της κοίτης τας εκ της εκσκαφής
προερχοµένας λοιπάς ύλας, απαγορευοµένης
της εντός της κοίτης διαλογής άµµου. Η εν
λόγω υποχρέωσις θα µνηµονεύηται εις την
απόφασιν την ορίζουσα ως τόπον
αµµοληψίας το υπό εκβάθυνσιν τµήµα της
κοίτης ποταµού, χειµάρρου ή ρεύµατος. Η
αµµοληψία κλπ. εξ εκτών εξ ων επιτρέπεται
αύτη δέον να γίνηται επιφανειακώς, του
πυθµένως της εκσκαφής µη δυναµένου να
κατέλθη κάτω της ανωτάτης στάθµης της
θαλάσσης. Ωσαύτως δέον να εξασφαλίζηται
κατά ταύτην κανονική προς την θάλασσαν
κλίσις και να ενεργήται η αµµοληψία κατά
τρόπον αποκλείοντα τας διαβρώσεις της
ακτής. Επίσης εκεί όπου εκ των θαλασσίων
ρευµάτων ή άλλων αιτιών δηµιουργούνται
προσαµµώσεις εν τη ακτή και περιπτώσεις
δημιουργίας στασίμως υδάτων,οι
αµµοληπτούντες υποχρεούνται όπως αίρωσι
ταύτας και αποκαθιστώσι κανονικήν προς την
θάλασσαν κλίσιν της ακτής.
Γενικώς οι αµµοληπτούντες εξ οιωνδήποτε
επιτρεποµένων θέσεων υποχρεούνται όπως
αµµέσα μετά την λήψιν της άμμου
αποκαθιστώσιν οµαλήν επιφάνειαν εις την
θέσιν εξ ης εγένετο η αµµοληψία προς
αποφυγήν δηµιουργίας τοπικών εξάρσεων ή
κοιλοτήτων.

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας
Ανεξάρτητη Δράση Πολιτών ενάντια στη λιθορριπή

Κατηγορία : ΑΠΟΨΕΙΣ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης