Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για τη δημιουργία κέντρου ενημέρωσης του Γεωπάρκου

0 Προβολή

Συνήλθε χθες σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας και ενέκρινε τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την διενέργεια της« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΕΡΚΟΥ» παραδοτέο 4.2.4. της πράξης CEO-IN, πρ/μού 35.000,00 € συ/νου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 40/2019 τροποποιημένη μελέτη και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών.

Ο πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας κ.Λαντζανάκης εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε τα ακόλουθα: Με την υπ. αριθ. 30/2019 απόφασή μας εγκρίναμε τη διενέργεια της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ» παραδοτέο 4.2.4. της πράξης GEO-IN με συνοπτικό διαγωνισμό, επίσης εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσαμε τους όρους της διακηρυξης. Με την υπ. αριθ. 50/2019 απόφασή μας εγκρίναμε το από 18-3-2019 πρακτικό της Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμών και Αξιολόγησης ∆ημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών του ∆ήμου, απορρίψαμε την προσφορά της εταιρείας:ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. κρίνοντάς την ακατάλληλη και τέλος εγκρίναμε την επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού, με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 11/1-2-2019 τεχνικής μελέτης του ∆ήμου. Στη συνέχεια το τμήμα προμηθειών συνέταξε την υπ. αριθ. 40/2019 τροποποιημένη μελέτη και μας διαβίβασε σχέδιο διακήρυξης, το οποίο σας θέτω υπόψη και ζητά την έγκριση επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τον καθορισμό των όρων για τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας, εκτιμώμενης αξίας 35.000,00 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση επισκευή κτιρίου του ∆ήμου για τη δημιουργία κέντρου ενημέρωσης Γεωπάρκου του Παραδοτέου 4.2.4.: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ (ΘΕΣΗ «ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙ»), της Πράξης ̈ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS ̈ και Ακρωνύμιο GEO-IN του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», τα οποία έχει αναλάβει ο ∆ήμος Σητείας ως ∆ικαιούχος 2. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 35.000,00 €, στους Κ.Α. 70-6261.001 και 70-7135.006 πρ/μού οικ. έτους 2019 του ∆ήμου. Με τις 331/19-2-2019 και 332/19-2-2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίθηκε η ως άνω δαπάνη, καθώς και η διάθεση της. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ για λήψη σχετικής απόφασης.

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για τη δημιουργία κέντρου ενημέρωσης του Γεωπάρκου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για τη δημιουργία κέντρου ενημέρωσης του Γεωπάρκου
Ανακοίνωση για του Μελισσοκόμους του Δήμου Σητείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση για του Μελισσοκόμους του Δήμου Σητείας
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ:Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα είναι και στο Λασίθι
ΛΑΣΙΘΙ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ:Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα είναι και στο Λασίθι
Συμμετοχή του Γεωπάρκου της Σητείας σε τρείς διαφορετικές εκδηλώσεις στην Κύπρο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Συμμετοχή του Γεωπάρκου της Σητείας σε τρείς διαφορετικές εκδηλώσεις στην Κύπρο
Εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο για την ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
ΛΑΣΙΘΙ
Εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο για την ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Συνελήφθη, 33χρονος αλλοδαπός, για διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα, και πλαστογραφία στον Αερολιμένα Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Συνελήφθη, 33χρονος αλλοδαπός, για διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα, και πλαστογραφία στον Αερολιμένα Σητείας
Δελτίο τύπου  Ε.ΣΥ. Σητείας – Διακομματική Επιτροπή Δήμου Σητείας 20 05 2019
Εκλογές 2019
Δελτίο τύπου Ε.ΣΥ. Σητείας – Διακομματική Επιτροπή Δήμου Σητείας 20 05 2019
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας στο 2ο Γυμνάσιο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας στο 2ο Γυμνάσιο
Αύξηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και αφρικανικής σκόνης από σήμερα  έως και την Πέμπτη 23 Μαΐου
ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Αύξηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και αφρικανικής σκόνης από σήμερα έως και την Πέμπτη 23 Μαΐου
Νέο ωράριο λειτουργίας  στα γεωπονικά καταστήματα της Σητείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Νέο ωράριο λειτουργίας στα γεωπονικά καταστήματα της Σητείας