Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

0 Προβολή

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικ. έτους

2019.

2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,

για την ανάθεση της «Προμήθειας Σωλήνων και Υλικών Άρδευσης λόγω Θεομηνίας» (αξιολόγηση δικαιολογητικών

συμμετοχής – Τεχνικών προσφορών – Οικονομικών προσφορών

4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάθεση της «

Προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για τη συντήρηση επισκευή κτιρίου του Δήμου για δημιουργία κέντρου

ενημέρωσης Γεωπάρκου »

Ο Πρόεδρος

Λαντζανάκης Νικόλαος